O nama

О нама

Поштовани, овде можете преузми документ "О нама"

О нама Мрежа инспектора Србије је невладина, нестраначка, струковна организација локалних, покрајинских и републичких инспектора, чији је циљ унапређење компетенција , материјалног статуса и услова рада, афирмација и заштита угледа инспектора и њихове самосталности у раду, као и постизање правне сигурности инспектора у Републици Србији .

  Циљеви удружења:
 • Унапређење компетенција инспектора
 • афирмација инспекцијског надзора као струке;
 • залагање за унапређење материјалног статуса инспектора;
 • заштиту права на самостално и непристрасно обављање инспекцијског надзора;
 • Унапређење законодавног оквира који дефинише инспекцијски надзор
 • подизање нивоа поверења грађана у рад инспектора и унапређење професионалне етике;
 • залагање за усклађивање инспекцијског надзора Републике Србије са инспекцијским надзором у Европској унији, као релевантним међународним стандардом;
 • сарадња и размена искустава са струковним и стручним удружењима у Србији и иностранству;

Унапређење компетенција инспектора
Један од најважнијих задатака Удружења је рад на подизању компетенција инспектора и уједначавању инспекцијског надзора у Републици Србији.
У протекле две деценије инспекцијски систем је од државе био у потпуности занемарен. У њега се није улагало ни у стручном ни у материјалном погледу. Искусне колеге су, што одласцима у пензију, што преласком на боље плаћене послове напустиле систем, а њихова места или нису попуњавана или су попуњена младим и недовољно обученим кадровима, којима нису понуђене квалитетне обуке за изузетно значајан и сложен посао који их очекује. Додатни, али ништа мање значајан фактор су изузетно лоши материјални услови у којима инспектори раде. Јасно је да су све те околности веома негативно утицале како на мотивисаност инспектора за усвајање нових знања тако и на квалитет и уједначеност инспекцијског надзора на територији Републике Србије.
Постоји потреба за подизањем нивоа знања инспектора.
Доношењем Закона о инспекцијском надзору из 2015. године започела је реформа у овој области, по угледу на инспекцијски надзор у европским земљама, која је довела до великих новина у поступању . Такође, велики број посебних закона се и мења и прилагођава ЗОИН-у...
  Инспектори Србије су „затрпани“ послом из два разлога:
 • јер их има изузетно мало – на 1000 становника број инспектора у Србији је дупло мањи од броја инспектора у земљама ЕУ;
 • јер је правна уређеност-поштовање закона, на много нижем степену од земаља ЕУ.

Када се укрсте горњи показатељи проистиче да један инспектор у Србији ради посао који у европској породици народа обављају три инспектора.
Због тих разлога инспекторима је потребна помоћ односно обуке за усвајање свих потребних знања и вештина које су потребне и неопходне да би одговорили улози коју друштво од њих очекује.

Афирмација инспекцијског надзора као струке;

Нови Закон о инспекцијском надзору даје нову улогу инспекторима, улогу која нам савршено одговара јер даје шансу да више не будемо мач над главама грађана и привредних субјеката које контролишемо, односно да не будемо „ловци на грешке“ како бисмо их казнили, већ да пре свега будемо пријатељи и сарадници привреди и грађанима који ће им превентивним и саветодавним путем помагати да своје пословање и понашање прилагоде законодавном оквиру, а да тек када такве „добре намере“ државе буду исцрпљене без успеха, на сцену ступају друга, корективна и наредбодавна овлашћења инспектора, прекршајни налози и пријаве суду.
Такву позитивну новост максимално ћемо искористити представљањем нове улоге инспектора у медијима.
Такође, сваку прилику користићемо за приказивање резултата рада свих инспекција у Србији, како у штампаним и електронским медијима тако и на друштвеним мрежама.
Унапређење материјалног статуса инспектора
Јуна 2017. године МИНС је подношењем Захтева Министарству државне управе и Влади Србије покренуо решавање ургентног питања за све инспекторе, а то су плате...
Републички инспектори су још 1996.године изгубили право на корективни коефицијент од 20%, који је правио разлику између службеника са високом стручном спремом који ради у канцеларијским условима и инспектора са истом слтручном спремом али који претежни део надзора обавља на терену или у непосредном контакту са субјектом надзора, што наравно носи са собом додатне ризике....Тај корективни коефицијент 2012.године изгубили су и локални и покрајиски инспектори....
МИНС је током читаве друге половине 2017.године, учествовао у јавној расправи и објашњавао како ресорном министарству и Влади тако и читавој јавности које су све специичности инспекцијског позива и са каквим ризицима се инспектори суочавају приликом обављања своје дужности.
Наши аргументи су уважени...
Резултат тих активности је:
За локалне и покрајинске инспекторе: У децембру 2017. године усвојен је Закон о платама запослених у органима АП и јединицама локалне самоуправе који предвиђа право инспектора на увећање плате ДО 20%. У јуну 2018. године усвојена је Уредба која горе наведено право омогућава почевши од августовске плате за 2018. годину. МИНС се писмом обратило руководствима градова и општина у Србији објашњавајући зашто је потребно да хитно приступе остварењу тог права за инспекторе, позивајући их на тај начин да допринесу укупним реформама ,односно да дају свој допринос успостављању праведних и поштених односа у систему плата.
За републичке инспекторе: МИНС је 13. јула учествовао на презентацији Закона о платама државних службеника и намештеника и дао своје предлоге за побољшање дефиниције корективног коефицијента, у смислу да он не буде могућност већ обавеза и такође у смислу да буде прецизан односно да се избегне формулација ДО 20%. Процедура усвајања закона је у току а примена је предвиђена од 1.1.2019. године.
Осим плата Удружење ће се посветити поправљању и других услова рада инспектора – дневнице, возила, опрема итд...

Заштиту права на самостално и непристрасно обављање инспекцијског надзора

МИНС ће се супротставити евентуалним покушајима да се било ком инспектору у Србији суспендује право на самостално и непристрасно обављање инспекцијског надзора, и о томе ће алармирати како надлежна министарства тако и широку јавност.

Унапређење законодавног оквира који дефинише инспекцијски надзор

МИНС ће у септембру 2017. године склопити Споразум о сарадњи са Координационом комисијом-међуресорним телом Владе, после чега ће учествовати како у раду Координационе комисије и њених радних тела, тако и у радним групама за измене и допуне ЗОИН-а и за усаглашавање посебних закона како би инспектори, својим колективним знањем и искуством допринели унапређењу законодавног оквира који дефинише инспекцијски надзор.

ИСТОРИЈАТ

Инспектори Србије све до 2017. године нису имали своју организацију, за разлику од свих других струка, од медицинских сестара до полицајаца, судија и тужилаца....Та чињеница много је коштала инспекторе-струка је потцењена и понижена а материјални положај инспектора дошао на најниже гране...
У фебруару 2017. године чачански инспектори су покренули идеју да се инспектори Србије упознају, повежу и удруже у неформалном смислу, те да покрену иницијативе надлежним органима за унапређење статуса инспектора и решавање других питања од значаја за инспекцијску струку. Представници тог неформалног струковног удружења учествовали су у јавној расправи о систему плата и у преговорима са ресорним министарством, као и анимирању читаве јавности за „ствар“ инспектора што је резултирало и успехом.МДУЛС и Влада Србије прихватили су ставове инспектора и кроз законодавна решења кренули да унапређују статус инспектора.
Оснивачка Скупштина Мреже инспектора Србије одржана је 11. октобра 2017. године у Чачку, а удружење је регистровано у АПР-у од 9.11.2017. године и од тада има статус правног лица.
Прва изборна Скупштина удружења одржана је 14. јуна 2018. године у Чачку, а за председника је изабран Драгоман Пауновић, дипломирани политиколог, комунални инспектор из Чачка. Том приликом изабрани су и Управни одбор, Надзорни одбор, Председник Скупштине и секретар удружења.
МИНС је 13. јула 2018. године учествовао у презентацији Нацрта Закона о платама државних службеника и намештеника и дао предлоге за унапређење текста Нацрта.
У јулу 2018. године Удружење броји око 1500 учлањених, како локалних тако и покрајинских и републичких инспектора. 

Послови и задаци

Чланови

 • Драгоман Пауновић, председник
 • Перо Мариновић, заменик председника