Da li inspektor koji učestvuje u nadzoru kao prateći inspektor (pored vodećeg inspektora) potpisuje nalog za inspekcijski nadzor i zapisnik?

04/06/2020

Mišljenja smo da, kada inspekcijski nadzor sprovode dva ili više inspektora, od kojih jedan ima svojstvo vodećeg inspektora, a drugi ima svojstvo pratećeg inspektora, odnosno ostali imaju svojstvo pratećih inspektora, nije neophodno da nalog za inspekcijski nadzor i zapisnik o inspekcijskom nadzoru u papirnom obliku potpisuje i prateći inspektor, odnosno prateći inspektori.

Kompletan dokument možete preuzeti ovde.