Zapošljavanje

KAKO POSTATI REPUBLIČKI INSPEKTOR?

OGLAS KONKURSA

Kako pratiti konkurse za republičke inspektore?

Konkursi se različito oglašavaju u zavisnosti od toga da li je u pitanju interni ili javni konkurs, i koji organ državne uprave ih oglašava.

Svi konkursi za radna mesta u organima državne uprave, pa i za radna mesta republičkih inspektora, obavezno se oglašavaju:

Javni konkursi se oglašavaju svake srede, interni konkursi kontinuirano na nedeljnom nivou. Redovnim praćenjem navedenih izvora možete se blagovremeno informisati u vezi sa popunjavanjem radnih mesta u republičkim inspekcijama.

Iz ugla kandidata, posebno je važno da obratite pažnju na konkretne elemente oglasa konkursa koji su detaljno obrazloženi na linku.

OBRAZAC PRIJAVE

Kako konkurisati na radno mesto republičkog inspektora?

Prijava na konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na:

 • internet prezentaciji državnog organa koji oglašava konkurs,
 • pisarnici državnog organa koji oglašava konkurs, u štampanoj verziji.

Za svako oglašeno radno mesto postoji poseban obrazac prijave i ne može se koristiti obrazac za neko drugo oglašeno radno mesto. Zbog toga proverite, posebno ukoliko konkurišete na više različitih radnih mesta istovremeno, da ste preuzeli i da popunjavate pravi obrazac. To ćete videti na samom početku obrasca (uzglavlje i prva tabela) jer se tu nalaze već uneti podaci o državnom organu i radnom mestu za koje se kandidat prijavljuje. Obrazac možete odštampati ili preuzeti papirnu formu koju ćete popunjavati ručno, a možete ga prvo popuniti elektronski pa odšampati i nakon toga potpisati svojeručno.

Ključno je da pravilno popunite dati obrazac jer je on prvi korak u selekciji kandidata.

Detaljno objašnjenje kako pravilno popuniti obrazac prijave na konkurs možete videti na linku.

ŠIFRA KANDIDATA

Šta podrazumeva šifra kandidata u konkursnom postupku za republičke inspektore?

Jedna od većih novina u izbornom postupku baziranom na kompetencija je uvođenje šifre. Kako bi povećali objektivnost i nepristrasnost u proceni kandidata, uvedena je šifra kao svojevrsna zaštita identiteta kandidata.

Kada konkurišete u organu državne uprave, prilikom predaje prijave na konkurs Vaša prijava dobija šifru pod kojom učestvujete u daljem izbornom postupku. Možda na prvi pogled šifra izgleda zbunjujuće i nejasno, ali svaki deo šifre je unapred definisan i ima određeno značenje. Detaljnije o značenju šifre možete videti na linku.

PROVERE KOMPETENCIJA

Kako se spremiti za proveru opštih funkcionalnih kompetencija?

Opšte funkcionalne kompetencije predstavljaju skup znanja i veština koje svaki državni službenik treba da poseduje. Samim tim, postupak odabira kadrova uvek počinje proverom ovih kompetencija i ova faza je prva i univerzalna za sve kandidate bez obzira na to za koju se poziciju prijaviljuju.

Postoje tri opšte funkcionalne kompetencije koje se ispituju, to su:

 1. Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije – oblik ispitivanja ove kompetencije je test sa pitanjima zatvorenog tipa, a pitanja su nasumično izvučena sa liste od 404 pitanja, koju možete preuzeti na sledećem linku . Kako biste proverili da li ste savladali ovu kompetenciju možete se testirati na Kutku znanja.
 2. Digitalna pismenost – ova kompetencija podrazumeva osnovno poznavanje rada na računaru, osnove korišćenja interneta, kao i poznavanje rada u programima Word i Excel. Primeri zadataka ove kompetencije možete pogledati i preuzeti na linku. Pored ovoga, tutorijale o osnovama korišćenja ova dva programa mogu se naći na Youtube kanalu Službe za upravljanje kadrovima.
 3. Poslovna komunikacija – zadaci koji se koriste u okviru ove provere podrazumevaju zadatke iz gramatike i pravopisa, simulacije neverbalne, telefonske i mejl komunikacije. Video materijali za pripremu ove kompetencije možete pronaći na linku , dok testove možete provežbati na Kutku znanja.

Više o proveri opštih funkcionalnih kompetencija možete videti u Vodiču za kandidate klikom na fazu Opšte funkcionalne kompetencije.

Kako se spremiti za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija za radna mesta republičkih inspektora?

Posebne funkcionalne kompetencije odnose se na opšta i metodološka znanja i veštine u okviru određene oblasti rada koje državni službenik treba da primenjuje u radu da bi delotvorno obavio posao. To su „stručna“ znanja i veštine koje su potrebne republičkom inspektoru da obavlja poslove koje podrazumeva njegovo konkretno radno mesto.

Kako biste se adekvatno pripremili za ovu fazu provere važno je da prvo pažljivo pročitate tekst konkursa jer će tu biti naznačeno koje posebne funkcionalne kompetencije će se proveravati, kojom metodom provere, kao i koja dokumenta, propise ili literaturu treba koristiti za pripremu. Na samoj proveri, kandidat ima pravo da koristi iste ove materijale koji su potrebni za rad.

 • Služba za upravljanje kadrovima je u saradnji sa drugim organima državne uprave sastavila listu primera zadataka za potrebe pripreme kandidata za ovu fazu provere. Na linku možete izabrati željeni organ ili određenu kompetenciju kako biste pronašli odgovarajući primer zadatka za traženo radno mesto, konkretno biranjem kompetencije ,,Inspekcijski poslovi’’ biće prikazani svi primeri zadataka za radna mesta inspektora.

Više o proveri posebnih funkcionalnih kompetencija možete videti u Vodiču za kandidate klikom na fazu Posebne funkcionalne kompetencije.

Kako se spremiti za proveru ponašajnih kompetencija?

Ponašajne kompetencije predstavljaju skup radnih ponašanja potrebnih za delotvorno obavljanje svih poslova u državnom organu. Uspeh u radu određen je ne samo time šta radimo, već i kako to radimo. Provera ponašajnih kompetencija se sprovodi putem psihološkog testiranja i intervjua baziranog na kompetencijama.

 • Psihološko testiranje podrazumeva testove kognitivnih sposobnosti, kao i testove ličnosti.
  • Kada su u pitanju testovi kognitivnih sposobnosti najbolji način na koji se možete spremiti je da dođete naspavani, odmorni, a da testiranju pristupite na odgovorno – opušten način. Slušajte i pažljivo čitajte uputstvo za izradu svakog od zadataka. Ne počinjite sa izradom zadatka ukoliko niste sigurni da ste ga u potpunosti razumeli. Skoncentrišite se na test pred Vama, ,,odložite druge misli“ dok radite zadatke. Trudite se da zadatke radite što brže ali I što tačnije. Primeri pitanja sa različitih testova kognitivnih sposobnosti možete videti na linku.
  • Kada su u pitanju testovi ličnosti, oni pomažu psiholozima da za kratko vreme bolje upoznaju kandidate i služe kao osnova za intervju koji imate nakon testiranja. Opišite se realno na testovima, nemojte se ni ,,ocrniti“ ni ,,ulepšati“, jer velika odstupanja od slike koju ste predstavili na ovim testovima i slike koju ,,dajete“ na razgovoru otvaraju pitanja zašto je došlo do raskoraka. Nemojte se oslanjati na ,,strategije odgovaranja“ – nemojte zaokruživati samo ekstremne ocene, nije smisleno da na sva pitanja birate uvek isti odgovor, već čitajte pitanja i iskreno na njih odgovarajte. Primere pitanja sa testa ličnosti možete videti na linku.
 • Tokom intervjua sa psihologom potrudite se da Vaše odgovore ilustrujete primerima iz dosadašnjeg radnog iskustva. Pitanja nisu teška, poznajete sebe dobro a ukoliko se dvoumite oko nečega setite se šta Vam osobe koje Vas dobro poznaju (roditelji, partneri, prijatelji) kažu o Vama u vezi sa tim aspektom.

Više o proveri ponašajnih kompetencija i savetima za pripremu čitajte na blogu Službe, kao i u Vodiču za kandidate klikom na fazu Ponašajne kompetencije.

VAŽNA NAPOMENA: sve prethodno navedene faze provere su eliminacione prirode i sve provere kompetencija se po pravilu sprovode u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima (Beograd).

PREDAJA DOKUMENATA

Šta je potrebno od dokumentacije za radno mesto republičkog inspektora?

Ako ste uspešno prošli prve tri faze, odosno ispunili ste merila za proveru opštih, posebnih funkcionalnih i ponašajnih kompetencija sledi vam dostava dokumentacije. Ovo nije faza izbornog postupka, ali je svakako vrlo važan korak. Ukoliko vam dokumentacija nije potpuna, ispravna i blagovremena isključujete se iz daljeg izbornog postupka, bez obzira kakve ste rezultate ostvarili tokom izbornog postupka. Vaši rezultati ostaju validni u bazi Službe za upravljanje kadrovima narednih dve godine (ocene sa provere opštih i ponašajnih kompetencija).

Detaljno objašnjenje o tome kako izgledaju potpuni dokazi koji se prilažu konkursnoj komisiji možete videti na linku.

INTERVJU SA KOMISIJOM

Kako se pripremiti za intervju sa komisijom?

Završni razgovor sa komisijom usmeren je na procenu Vaše adekvatnosti u pogledu motivacije za obavljanje određenog posla u državnoj upravi i posedovanje ključnih vrednosti koje odlikuju i oblikuju rad u državnoj upravi, odnosno posmatra se Vaše uklapanje u sam sistem državne administracije. Na osnovu završnog razgovora nema eliminacije kandidata. Bodovi koji se ostvare u ovoj fazi sabiraju se sa osvojenim bodovima iz prethodnih faza.

Detaljno objašnjenje o tome kako izgleda i kako se boduje ova faza možete videti na linku.

LISTA KANDIDATA

Kako proveriti ko je izabrani kandidat?

Lista kandidata koja su ispunili merila sadrži spisak kandidata pod šiframa prijave i ostvarenim brojem bodova u izbornom postupku. Ime i prezime se otkriva samo za izabranog kandidata kao i broj bodova koji je postignut u izbornom postupku. Lista se objavljuje na sajtu organa koji je raspisao konkurs kao i na internet stranici Službe za upravljanje kadrovima.

AKO ŽELIŠ DA DAŠ DOPRINOS I UNAPREDIŠ RAD DRŽAVE PRIDRUŽI SE TIMU REPUBLIČKIH INSPEKTORA