Da li je našim propisima ili međunarodnim ugovorima regulisano vršenje inspekcijskog nadzora naših inspekcija u inostranstvu?

04/16/2020

U pitanju je međunarodna pravna pomoć. Nadležni organ strane države bi, po zamolnici (zahtevu za pružanje međunarodne pravne pomoći) našeg organa, izvršio nadzor, odnosno proveru ispunjenosti uslova u pogledu infrastrukture – uređaja i opreme subjekta koji bi bio pružalac usluge, a koja je na teritoriji te strane države, i zapisnik/izveštaj bi dostavio našem organu. Nadzor, odnosno proveru bi nadležni organ zamoljene države sproveo na osnovu odredaba međunarodnog bilateralnog ili multilateralnog ugovora – ako postoji, i u skladu sa načelom uzajamnosti (reciprociteta), postupajući u nadzoru/proveri saglasno zakonima i drugim propisima te države ili, smatram, ako je naš organ zatražio da zamoljeni inostrani organ postupi drugačije nego što je propisima te zemlje regulisano, na način kako je naš organ to zatražio, ako to nije suprotno javnom poretku te zemlje.

Kompletan dokument možete preuzeti ovde