Dužnosti trećih lica u postupku inspekcijskog nadzora

10/15/2019

Postupak inspekcijskog nadzora, kao poseban upravni postupak, obuhvata sledeće učesnike: 1) inspekcijski organ (inspekciju), koji sprovodi postupak preko inspektora, kao ovlašćenog službenog lica, i 2) stranku – nadziranog subjekta [deo treći, Glava I. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje)]. Istovremeno može biti više nadziranih subjekata, zavisno od predmeta nadzora, odnosno može se na strani nadziranog subjekta pojaviti više lica. Inspekcijska upravna stvar može biti i dvostranačka, kada u postupku učestvuju dve strane sa suprotstavljenim interesima (nadzirani subjekat i protivna stranka), gde je protivnoj strani zakonom ili zaključkom inspektora priznato svojstvo stranke.

Kompletan dokument možete preuzeti ovde.