Inspektori rada napredovali kroz ocenjivanje za jedan do dva platna razreda

08/11/2020

Inspektori rada su bili izuzetno aktivni i postigli vanredne rezultate , što je Ministarstvo rada prepoznalo i ocenilo na pravi način tako da su inspektori dodatno stimulisani da daju maksimalni doprinos.
Inspektori rada su dobili povećanje koeficijenata kroz ocenjivanje za jedan ili dva platna razreda za savestan rad što se odrazilo najviše na inspektore sa dužim radnim stažom.

U ovoj prvoj godini primene novog načina ocenjivanja, nisu obuhvaćeni ovom vrstom stimulacije samo novozaposleni inspektori , koji su uglavnom bili ocenjeni ocenama 4 i 3.
Upravo doslednost i dosadašnje poštovanje svih kriterijuma koji se propisuju za vrednovanje rada u ovom slučaju naših inspektora, pruža nadu za mlade i nove inspektore da će se vredan i stručan rad isplatiti, što predstavlja najveću stimulaciju za svakog zaposlenog, a posebno za najmlađe i nove inspektore koji su stručni, vredni, odgovorni u svom radu, željni znanja, usavršavanja i stvaranja objektivnih kriterijuma za napredovanje u budućem radu.

Bez obzira na prisustvo Covida 19, građevinski radovi nisu stali, nijedno gradilište nije zatvoreno, zaposleni mogu da prijave Inspekciji rada svaku nepravilnosti u radu,( putem info linije besplatnim pozivom 24 sata „ RECI NE RADU NA CRNO „ pismenim putem i na mejl adrese inspekcije rada), kako kod ne poštovanja Zakona o bezbezbednosti i zdravlja na radu i ugrožavanja njihovog zdravlja i bezbednosti na radu, tako i kod kršenja Zakona o radu i drugih zakona u nadležnosti Inspekcije rada. Inspektori rada su svakodnevno prisutni na terenu, čime su u velikoj meri doprineli da privredni oporavak bude mnogo brži.

Pored stvorene dobre klime za motivisan rad inspektora rada pružajući im u izgled objektivne kriterijume kojima se mogu rukovoditi kada je u pitanju način njihovog napredovanja, vrednovanja njihovog rada i na kraju omogućavanja viših zarada za dobro obavljen posao koji im je poveren, ne mali značaj ima i dobra tehnička opremljenost koja je u prethodnom periodu bila na visokom nivou i potpuna nova organizacija rada inspekcije rada koja je dala nadprosečne rezultate naročito u borbi protiv rada na crno.Službe Inspekcije rada su dobile nove kompjutere i ostale tehničke uređaje koji su potrebni za što brži i efikasniji rad.

Po formiranju nove Vlade obnavljamo razgovore o zvanju inspektora rada

Ovakav pristup Ministarstva za rad, zapošljavanjeboračka i socijalna pitanja je velika podrška Inspekciji rada, a očekujemo da se ta podrška i u sledećem mandatu nastavi sa ne smanjenim entuzijazmom i istinskom željom za uspostavljanjem efikasne i stručne službe inspekcije rada koja će biti na dobrobit svim zaposlenim i radno angažovanim licima ali i poslodavcima, kojima će se uvek ukazivati na potrebu za zakonitim postupanjem i obezbeđivanjem zaštite svih prava radnika koja su im garantovana Ustavom i zakonima. Sve ovo će dovesti do povećane produktivnosti rada, većeg zadovoljstva radnika, zadovoljnijeg poslodavca, što će rezultovati i zadovoljnom državom.

Nadamo se i radujemo tome da ćemo istrajati da inspektori dobiju zvanje samostalnog savetnika i novu sistematizaciju.

Inspektor rada
Tatjana Ilić – Mutavdžić