Ispraviti nepravdu prema najboljim inspektorima u MTTT

12/04/2020

– Tatjana Matić, ministarka –
Predmet: Molba za prijem – radni sastanak sa delegacijom Mreže inspektora Srbije

Poštovana,
Molimo Vas za prijem delegacije Mreže inspektora Srbije (MINS) na radni sastanak.

MINS je nezavisna, nestranačka, strukovna organizacija inspektora sa svih nivoa državne organizacije Srbije (lokalni, pokrajinski i republički inspektori), koja postoji već tri godine i u ovom momentu ima više od 2000 članova.

MINS je aktivan učesnik u reformi javne uprave uopšte a posebno inspekcijskog nadzora, pri čemu je ostvaren veoma visok stepen razumevanja i saradnje sa Ministarstvom državne uprave i Vladom RS kao i drugim ministarstvima, što je do sada dovelo do značajnog unapređenja statusa inspektora u pokrajini i na lokalu a delom i u republici.

U toku prošle godine na inicijativu naše organizacije, doneti su strateški akti Vlade Srbije – Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije, u kojima se navodi da je dalja reforma nemoguća bez unapređenja kapaciteta inspekcija u statusnom i brojčanom smislu, pa je u skladu sa tim značajno unapređen pravni okvir koji je omogućio realizaciju gore navedenog i poboljšanje statusa republičkih inspektora.

Zahvaljujući tome, tokom ove godine, u više ministarstava usvojene su nove sistematizacije radnih mesta i inspektori su prevedeni u zvanje samostalnih savetnika, a u mnogima su izvršeni i prijemi novih inspektora po kvoti koju je Vlada odobrila.

Veoma pozitivne primere dao je MDULS, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo sporta, Ministarstvo rudarstva i energetike kao i Ministarstvo građevine saobraćaja i infrastrukture, koji su sve svoje inspektore preveli u zvanje samostalnog savetnika a mnoga ministarstva su i primila nove inspektore, ili su u toku prijemi novih inspektora, po kvotama koje su od Vlade odobrene.
Ovo je veoma značajna stvar za inspekcijsku profesiju jer osim što novo zvanje podrazumeva i viši koeficijent za obračun zarade inspektora, ono je i svojevrsna potvrda složenosti i odgovornosti poslova koje zaposleni u ovim službama obavljaju.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija takođe je postupilo po Instrukciji Koordinacione komisije, izmenilo sistematizaciju i po našim saznanjima oko 250 inspektora prevelo u više zvanje. Reč o zaista velikom broju inspektora koji su unapređeni u više zvanje, pa smo veoma zahvalni ministarstvu na naporu koji je učinjen. Po našoj proceni ostalo je oko 60 inspektora u nižem zvanju odnosno u zvanju savetnika.
Imajući u vidu gore navedeni broj inspektora koji su dobili zvanje, MINS Vam se ne bi sada ni obraćao, da se nije desila i mala greška u tumačenju propisa koja je dovela do velike nepravde, katastrofalnog problema koji seče krila i  preti da parališe rad inspekcija u MTTT.

Oko 50 inspektora koji zadovoljavaju sve uslove za više zvanje nije dobilo rešenja, odnosno nisu prevedeni u zvanje samostalnog savetnika iako ispunjavaju sve uslove za to..
Da nepravda bude veća, i „neverovatnija“, bez višeg zvanja koje donosi barem pristojnu platu za inspektora – 65.000 u osnovi, ostali su najbolji inspektori – oni koji su ocenjivani najboljim ocenama i “nosili posao” u svojim odeljenjima.
Isto se desilo i u sektoru turističke inspekcije. Po našim podacima 34 inspektora dobilo je zvanje samostalnog savetnika a 10 nije. Najviše su oštećene kolege iz Odeljenja turističke inspekcije Beograd – odsek Beograd.
S obzirom da je iz nama nepoznatih i neobjašnjivih razloga došlo do navedenih propusta u rešavanju statusa inspektora zaposlenih u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, čiji su poslovi i nadležnosti nesumnjivo među najznačajnijim za funkcionisanje države, te da su oštećeni i veoma poniženi oni inspektori koji se moraju smatrati najboljima jer su tako i tretirani u MTTT prilikom ocenjivanja, smatramo da se novom sistematizacijom i prevođenjem svih inspektora koji zadovoljavaju uslov, a to je 5 godina radnog iskustva i položen inspekcijski ispit, hitno treba ispraviti ova nepravda.

Shodno navedenom, predlažemo sledeće teme za razgovor:

*Realizacija proklamovanih mera Vlade RS za unapređenje kapaciteta inspekcija a koje se tiču statusa inspektora u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija;

*Druga pitanja koja se tiču uslova rada inspektora – prostor, tehnička opremljenost, vozila, lična oprema, dnevnice i td.
Verujemo da ćete naš predlog za održavanje sastanka prihvatiti, pa Vas do skorog viđenja srdačno pozdravljamo.

Dragoman Paunović, predsednik