Ministar Ružić prihvatio zahtev za sastanak - osnovna tema plate republičkih inspektora

01/22/2019

Jelena Parezanović, posebna savetnica ministra upravo nas je obavestila da je ministar Branko Ružić prihvatio naš zahtev za sastanak, i isti je zakazan za sredu, 30.01.2019. godine.

TEME:
Plate republičkih inspektora u 2019. godini – predložićemo da se iznađe način da se inspektorima uveća plata 20%.
Dnevnice inspektora – da se propiše korektna dnevnica za inspektore
Plate lokalnih i pokrajinskih inspektora – predložićemo ispravku uočenih nedostataka i greški u Uredbi koje se odnose na uvećanje rukovodilaca inspekcije, poreskih i budžetskih inspektora, i pri tom promenu definicije kako to uvećanje ne bi bila mogućnost već obaveza poslodavca i kako bi ono bilo precizno definisano odnosno da glasi “od 20%”.
Zvanja inspektora – predložićemo da se izmenama i dopunama ZoIN-a, a moguće i Zakona o državnim službenicima i Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, ustanovi poseban položaj inspektora u službeničkom sistemu, odnosno da se ustanove posebna zvanja i opisi poslova za inspektore, sa većom platom, mogućnošću napredovanja i mogućnošću za specijalizaciju inspektora.

Pravna zaštita inspektora – Inspekcijska ovlašćenja i odgovornost koju imaju inspektori, pored veće plate, traže i delotvornu pravnu zaštitu inspektora u praksi. Tražimo od MDULS i SKGO da se za sada u kolektivni ugovor unese da će u slučaju vođenja krivičnog ili drugog postupka kaznene prirode protiv inspektora, koje pokreće privatni tužilac u vezi sa obavljanjem poslova i radnih zadataka inspektora, organ u čijem je sastavu inspekcija predujmiti troškove inspektora u tom postupku, uključujući i zastupanja, sa težnjom dopune Zakona o inspekcijskom nadzoru u ovom smislu.

Odgovornost inspektora – Tražićemo da se brišu preostali prekršaji protiv inspektora u Zakonu o inspekcijskom nadzoru (član 60.) i prekršaji protiv inspektora u posebnim zakonima – Zakon o planiranju i izgradnji (član 211, sa posebno strogim stavom 2.), Zakon o vodama (član 215.), Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (član 182.) i drugim zakonima. Ovi prekršaji su zaostatak prethodnog vremena kada je vladalo nepoverenje između privrede, države i njenih inspektora, a sada gradimo nove odnose zasnovane na međusobnom poverenju i poštovanju, uostalom različite ankete beleže veliki i kontinuiran rast poverenja u rad inspekcija, pa su sada te kazne apsolutni anahronizam koji treba hitno ukinuti.

Pravni položaj MINS-a – Tražićemo da se unapredi pravni okvir funkcionisanja strukovnih udruženja a pre svega naravno MINS-a, u tom smislu da se naše udruženje tretira u Zakonu o radu kao sindikat, te da u skladu sa svojom reprezentativnošću učestvuje u kolektivnom pregovaranju i da se, kako u Zakonu tako i u kolektivnom ugovoru, predvidi shodna primena prava rukovodstava sindikalnih organizacija na plaćeno odsustvovanje sa rada na MINS i njegovo rukovodstvo, a eventualno i na ostala reprezentativna strukovna udruženja.

Delegacija MINS-a:

Dragoman Paunović-predsednik, Vidosava Đurić-predsednik UO, i Nikola Savić-sekretar udruženja.
Dragoman Paunović