MINS NA PRVOJ SEDNICI KOORDINACIONE KOMISIJE U NOVOM SAZIVU

04/19/2021

Na osnovu sporazuma o saradnji između Koordinacione komisije Vlade Srbije i Mreže inspektora Srbije koji je zaključen 23. novembra u Andrevlju, pozvan sam i danas sam učestvovao u radu prve sednice KK u novom sazivu.

Tačka 3: Razmatranje izveštaja inspekcija o realizaciji AP za zapošljavanje i Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

“U ime strukovne organizacije inspektora Srbije želim da pozdravim i pohvalim sva nabrojana ministarstva koja su realizovala u potpunosti ili u najvećoj meri jasno opredeljenje Vlade Srbije da se kada je inspekcija u pitanju mora intervenisati kako u statusnom smislu tako i u smislu jačanja ljudskih kapaciteta.

Po samom izveštaju veliki je broj ministarstava koji su primenili uredbu i izmenama sistematizacije preveli svoje inspektore u zvanje samostalnog savetnika čime im je omogućen makar pristojan status.Međutim u dva veoma značajna ministarstva to na žalost još nije učinjeno i kolege se nalaze u krajnje ponižavajućem položaju.

Naime naši veterinarski inspektori, doktori veterinarske medicine čiji fakultet traje 12 semestara i sa nekoliko decenija radnog iskustva još uvek su u zvanju savetnika i imaju manju platu od svakog veterinarskog tehničara zaposlenog kod nadziranih subjekata koje kontrolišu.U takvoj situaciji su i naši poljoprivredni fitosanitarni inspektori i što je neverovatno, u takvoj situaciji su i dalje naši sanitarni i zdravstveni inspektoriuprkos nadljudskim naporima kojima su izloženi u aktuelnoj borbi protiv pandemije a za očuvanje života i zdravlja građana Srbije.

Ja želim da uputim molbu i apel kabinetima pomenutih ministarstava da učine maksimalne napore kako bismo što pre došli do rezultata kao i u ostalim ministarstvima.

Predlažem da se u tom smislu i Koordinaciona komisija obrati pomenutim ministarstvima i kabinetu premijerke Ane Brnabić”.

Zoran Ivanović, načelnik veterinarske inspekcije, koji je i predstavnik Ministarstva poljoprivrede u KK, imao je danas nekoliko veoma nadahnutih izlaganja, a po pitanju sistematizacije je preneo informaciju da je ista urađena za celo ministarstvo, da se sada nalazi u zakonodavnom odeljenju ministarstva i da će čim to odeljenje obavi svoj posao sistematizacija krenuti na usvajanje prema Vladi.

Goran Stamenković, pomoćnik ministra – rukovodilac inspekcije u Ministarstvu zdravlja potvrdio je da su moji navodi tačni, da je mali broj inspektora u zvanju samostalnih savetnika, i upoznao učesnike sastanka da je lično izradio novu Sistematizaciju i da se ona nalazi u kabinetu ministarstva, te da se nada da će veoma brzo biti puštena u proceduru usvajanja.

Milan Cvetkov, vd. direktora Inspektorata za rad je obavestio učesnike da je MRZS promenilo sistematizaciju i više od 200 inspektora prevelo u zvanje samostalnog savetnika, da je najnovijim ocenjivanjem u isto zvanje prevedeno još 11 inspektora te da će se po završetku ovog poslednjeg procesa raspisati interni konkurs kojim će i preostali inspektori dobiti zvanje koje zaslužuju. Ukazao je i na veoma loš ciklus u koji smo upali, odnosno da veliki broj inspektora odlazi u penziju a novi na njihova mesta ne dolaze, i da se na najvišem nivou hitno moramo pozabaviti tim problemom.

Zoran Pavlović je obavestio da je u Ministarstvu energetike sve što treba urađeno, da su svi inspektori u zvanju samostalnih savetnika i da je spreman konkurs kojim će u junu ovo ministarstvo biti popunjeno do maksimalnih kapaciteta. Takođe obezbeđeni su i maksimalni tehnički uslovi za rad inspektora ikao i potrebni broj vozila.

Aleksandar Adamović, vd pomoćnik ministra u MGSI takođe je ukazao na problem oko novog zapošljavanja koji je previše složen i spor, “kao da primamo astronauta”. i ukazao da nešto nije u redu sa službeničkim sistemom kada su u pitanju inspekcije.

6. tačka: Prezentacija hodograma aktivnosti u reformi inspekcija za period 2020-2022

Dragan Pušara je iscrpno izvestio o planu za dalju reformu inspekcija koji je sadržan u hodogramu aktivnosti kao i ciljeve koji se njima žele postići. Plan je veoma ambiciozno napisan i ako bi se ostvario doveo bi do stvaranja inspekcijskog sistema kakav želimo.

Dragoman Paunović – diskusija

“Drago mi je da se posle velike pauze izazvane najpre pandemijom a zatim i izbornim procesom i nešto sporijim formiranjem kabineta ministarstava, vraćamo radu na reformi inspekcijskog sistema, da budem iskren bio sam veoma zabrinut zbog zaključka koji se nametao-da je navedena reforma u najmanju ruku prikočena ako ne i potpuno zaustavljena.

Želim da pohvalim sve koji su učestvovali u stvaranju ovog detaljnog plana daljih reformi inspekcijskog nadzora jer se vidi da su u potpunosti shvatili specifičnost inspekcijske profesije u odnosu na sve ostale profesije definisane službeničkim sistemom i njen značaj ne samo u službeničkom nego i uopšte u društveno-ekonomskom sistemu.

Naime postojeći službenički sistem postavio je profesiju inspektora u istu ravan, u isti koš i u istu grupu sa matičarima, referentima za sport, referentima za prava porodilja, za izdavanje graževinskih dozvola i td. A eventualne razlike svedene su na mogućnost a ne obavezu poslodavca.Što bis se reklo “Može da bude, ali ne mora da znači”

Naravno da je to krajnje neprihvatljiv okvir, iako i inspektori i drugi službenici imaju završen fakultet, i to iz više razloga:

  • Razlike su ogromne u svim aspektim
  • “Ostali” službenici primenjuju jedan procesni zakon(ZUP), a inspektori primenjuju 4 procesna zakona(ZOIN, ZUP, kao i zakone koji definišu prekršajni postupak i krivični postupak. Pri tome ulogu dokazivanja prekršaja koju imaju u procesnom postupku bitno ih približava kompetencijama sudije prekršajnog suda).
  • “Ostali” službenici koriste uglavnom jedam materijalni zakon-matičari-zakon o matičnim knjigama, referenti za sport Zakon o sportu, referenti za graževinske dozvole-zakon o planiranju i izgradnji i td. Inspektori postupaju po pravoj šumi propisa, objasniću na primeru komunalnih inspektora koji primenjuju Zakon o komunalnim delatnostima, Zakon o održavanju stambenih zgrada, Zakon o trgovini, Zakon o ugostiteljstvu, Zakon o sahranjivanju, Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakon o dobrobiti životinja i td. Uz to primenjuju i preko 50 Odluka svojih jedinica lokalne samouprave.Osim toga da bi odgovorili svojoj preventivnoj i savetodavnoj ulozi inspektori moraju da poznaju i propise koji su u nadležnosti drugih inspekcija kao i da raspolažu drugim širim znanjima vezanim za funkcionisanje družtveno – političkog i upravnog sistema u državi.
  • “Ostali” službenici posao obavljaju u udobnosti svoje kancelarije a inspektori pretežni deo svog radnog vremena provode na terenu, u neposrednom kontaktu sa subjektom nadzora izlažući svoj život i zdravlje opasnostima.

Imajući u vidu navedene argumente kao i posebnu ulogu koju inspekcije imaju u društvu(nadzorna uloga u primeni propisa je u Evropi dobila prvenstvo u odnosu na samu legislativu-pisanje propisa) potpuno je osnovano da se ide na redefinisanje pozicije inspekcije u službeničkom sistemu pri čemu je opcija koja se navodi u Hodogramu -kreiranje posebnog službeničkog zvanja “inspektor” apsolutno najbolja opcija i za nju se MINS zalaže i zagovara je već dve godine.

Dakle MINS podržava i aktivno će učestvovati u postupku izmena i dopuna ZOINa pri čemu insistiramo na sledećim obaveznim elementima tih izmena.

  • Brisanje svih prekršajnih odredaba za inspektore jer su one relikt nekadašnjeg nepoverenja prema inspektorima što je sada prevaziđeno, a takve odredbe ne postoje u zakonima ni jedne evropske države niti deržave u okruženju
  • Uvođenje posebnog službeničkog zvanja inspektor;
  • Definisanje pravne zaštite inspektora kakva postoji u zakonodavstvima evropskih država i država u okruženju.
  • Takođe smatramo da je potrebno uspostaviti institut Poverenika za samostalnost i integritet inspektora na nivou KK, po uzoru na tiužioce kod kojih taj institut veoma lepo funkcioniše.

Na kraju da istaknem malu bojazan u vezi toga dali su za najvažnije elemente hodograma obezbeđena finansijska sredstva. Čini mi se da nisu i mišljenja sam da ako se ne pronađe donator za najvažnije aktivnosti koje sam nabrojao finansiranje preuzme MDULS ili Vlada a ako je to nemoguće mi inspektori ćemo sami skupiti potrebna sredstva imajući u vidu značaj poslova koji treba da se odrade”.

Moram da istaknem da su mnogi učesnici sastanka podržali gore navedene pravce reforme, posebno predstavnici onih ministarstava sa kojima smo u okviru postignute kvalitetne saradnje ranije razgovarali o ovim pitanjima i o ovim idejama.

7. Tačka: Razno

Dobar deo ove sednice posvetili smo i borbi protiv aktuelne pandemije pa evo za kraj da vas obavestim o jednom veoma lepom jubileju vezanom za odnos prema zdravlju stanovništva u državi Srbiji.

Naime na sutrašnji dan pre 140 godina, 31. marta 1881. godine, mala, tek priznata država Srbija uzvisila se i dala primer starim i uglednim evropskim državama o tome kako se treba brinuti za zdravlje svojih ljudi i svog stanovništva – tačnije donet je Zakon o uređenju sanitetske službe i očuvanju narodnog zdravlja, pri čemu je drugim zakonom obezbeđen i sanitetski narodni fond koji su postavili najveđe standarde i originalan model zaštite stanovništva. Pri tome je u okviru sanitetske službe formiran i sanitarni inspektorat, jedan od najstarijih u Evropi koji je preteča današnje sanitarne inspekcije.

Sva najveća imena tadašnje Evrope sa ushićenjem su propratila i komentarisala takav podvig Srbije o čemu svedoče iskazi najviših medicinskih autoriteta tog doba – dr. Adler(Beč):“Iz ovih zakona se vidi koliko je nad nama i drugim državama Srbija“, prof.dr.Vize(Cirih): “Sanitet Srbije je u daleko povoljnijem položaju no u većini država Evrope kojima je takav zakon samo skrivena želja“, prof.dr. Rekli(Lajpcig): “Srbija sanitetskim zakonom prednjači nad drugim državama“ itd.

Čestitam Ministarstvu zdravlja i svima nama, državi Srbiji, ovaj izuzetno značajan jubilej, koji zbog aktuelne situacije ne možemo adekvatno da obeležimo, ali će ga MINS na prvoj sledećoj konferenciji Dan inspektora Srbije obeležiti, nadam se u saradnji i zajedno sa ministarstvom.

Još jednom apelujem i želeo bih da taj apel stigne do ministra Lončara, da makar u ovo vreme tako velikog i značajnog jubileja učinimo napor i status sanitarnih i zdravstvenih inspektora dovedemo u pristojno stanje.

Mislim da je nadljudskim naporima koje zdravstveni i sanitarni inspektori ulažu u borbi protiv aktuelne pandemije to više nego zasluženo”.

Mimo dnevnog reda: Ponovo sam istakao problem uredbe u vezi šefova i naveo primer rukovodioca ekološke inspekcije u Novom Sadu Radovana Gašparevića koji već dve ipo godine ima oko 6.000 manju platu od svojih inspektora. Ponovo sam zamolio da idemo na izmenu te greške u uredbi, ma koliko ministarstvo finansija sada nije spremno za bilo kakve ustupke jer je budžet naravno upitan i ugrožen, predlažući opciju da se uredba izmeni makar tako da se pravo šefova na dodatak do 30% može realizovati samo u okviru predviđene mase sredstava za ovu godinu.