Molba za prijem - radni sastanak sa delegacijom Mreže inspektora Srbije

11/17/2020

Poštovana,
Molimo Vas za prijem delegacije Mreže inspektora Srbije (MINS) na radni sastanak.
MINS je nezavisna, nestranačka, strukovna organizacija inspektora sa svih nivoa državne organizacije Srbije (lokalni, pokrajinski i republički inspektori), koja postoji već tri godine i u ovom momentu ima više od 2000 članova.
MINS je aktivan učesnik u reformi javne uprave uopšte a posebno inspekcijskog nadzora, pri čemu je ostvaren veoma visok stepen razumevanja i saradnje sa Ministarstvom državne uprave i Vladom RS kao i drugim ministarstvima, što je do sada dovelo do značajnog unapređenja statusa inspektora u pokrajini i na lokalu a delom i u republici.
U toku prošle godine na inicijativu naše organizacije, doneti su strateški akti Vlade Srbije – Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije, u kojima se navodi da je dalja reforma nemoguća bez unapređenja kapaciteta inspekcija u statusnom i brojčanom smislu, pa je u skladu sa tim značajno unapređen prvni okvir koji je omogućio realizaciju gore navedenog i poboljšanje statusa republičkih inspektora. Zahvaljujući tome, tokom ove godine, u više ministarstava usvojene su nove sistematizacije radnih mesta i inspektori su prevedeni u zvanje samostalnih savetnika, a u mnogima su izvršeni i prijemi novih inspektora po kvoti koju je Vlada odobrila.
Veoma pozitivne primere dao je MDULS, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo sporta, Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija, Ministarstvo rudarstva i energetike kao i Ministarstvo građevine saobraćaja i infrastrukture, koji su svoje inspektore preveli u zvanje samostalnog savetnika a mnoga ministarstva su i primila nove inspektore, ili su u toku prijemi novih inspektori, po kvotama koje su od Vlade odobrene.
Ovo je veoma značajna stvar za inspekcijsku profesiju jer osim što novo zvanje podrazumeva i viši koeficijent za obračun zarade inspektora, ono je i svojevrsna potvrda složenosti i odgovornosti poslova koje zaposleni u ovim službama obavljaju.
S obzirom da je iz nama nepoznatih i neobjašnjivih razloga došlo do zastoja u rešavanju statusa inspektora rada i inspektora socijalne zaštitite u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, čiji su poslovi i nadležnosti nesumnjivo među najznačajnijim za funkcionisanje države i čiji se rad u proteklih nekoliko godina može opisati samo superlativima i oceniti samo izuzetnim ocenama, smatramo da se novom sistematizacijom i prevođenjem svih inspektora koji zadovoljavaju uslov, a to je 5 godina radnog iskustva i položen inspekcijski ispit, hitno treba ispraviti ova nepravda.
Shodno navedenom, predlažemo sledeće teme za razgovor:
Realizacija proklamovanih mera Vlade RS za unapređenje kapaciteta inspekcija a koje se tiču statusa inspektora u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;
Druga pitanja koja se tiču uslova rada inspektora – prostor, tehnička opremljenost, vozila, lična oprema, dnevnice i td.
Verujemo da ćete naš predlog za održavanje sastanka prihvatiti, pa Vas do skorog viđenja srdačno pozdravljamo.

Dragoman Paunović, predsednik