Na koji način inspekcija da postupi kada stranka menja iskaz koji je dala ranije u postupku inspekcijskog nadzora ili u postupku koji je prethodio postupku inspekcijskog nadzora?

04/06/2020

Inspekcija primenjuje slobodnu ocenu dokaza, u skladu sa članom 10. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, prema kome ovlašćeno službeno lice odlučuje po svom uverenju koje činjenice uzima kao dokazane, na osnovu savesne i brižljive ocene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata celokupnog postupka.

Kompletan dokument možete preuzeti ovde.