Održan sastanak u MDULS-Sistematizacije kreću

01/14/2020

Piše: Dragoman Paunović, predsednik Mreže

Na inicijativu Mreže inspektora Srbije juče je održan sastanak u Ministarstvu državne uprave sa ciljem da se informišemo o realizaciji proklamovanih mera Vlade Republike Srbije u pogledu statusa i broja republičkih inspektora, i dogovorimo o daljem zajedničkom radu na reformi inspekcijskih službi i rešavanju pitanja od krucijalnog značaja za rad i status inspektora.

MDULS su predstavljali: Zoran Kasalović – državni sekretar, Nenad Šarkoćević – direktor Upravnog inspektorata, Jelena Ljubinković – rukovodilac grupe za kolektivne pregovare, i Filipović iz sektora za ljudske resurse.

MINS su predstavljali: Dragoman Paunović – predsednik, Vidosava Đurić – predsednik UO, Suzana Gligorić – predsednik Skupštine i Nikola Savić – sekretar.

Ono što nas je pre svega interesovalo je pitanje realizacije proklamovanih mera Vlade po pitanju unapredjenja statusa i prijema novih inspektora

MINISTARSTVA NA POTEZU

Podsetili smo da je dogovor postignut u februaru i javno proklamovan na konferenciji Dan inspektora Srbije u Čačku krajem aprila, da znamo je Vlada RS usvojila Uredbu kojom se inspekcijski organi oslobadjaju kvote od 20% samostalnih savetnika, kao i Zaključak o prijemu novih 1200 inspektora u naredne tri godine, te da je i Koordinaciona komisija usvojila Instrukciju ministarstvima za primenu navedenih propisa, ali na žalost do primene još uvek nije došlo, da su inspektori u Srbiji već postali nervozni, nestrpljivi a u dobroj meri i razočarani jer je u proteklih nekoliko decenija puno puta obecavano da će se položaj inspektora popraviti a ta obećanja se nisu ispunila, pa postoji strah da se to i ovoga puta ne desi.

Zoran Kasalović je odgovorio da čitav proces i sam postupak nije nimalo lak. Podsetio je da je celoj priči prethodio izuzetno značajni posao koji je odradio MDULS a to je Analiza kapaciteta iz koje se sagledalo koliko ukupno imamo ljudi u inspekcijama u republici i na lokalu i da je to ukupno oko 4300, da je na osnovu te Analize Vlada donela Akcioni plan borbe protiv sive ekonomije u kojoj je definisala politiku vlade prema inspekcijama odnosno nameru da inspektorima poboljša status i da se primi nedostajući broj inspektora. Kao rezultat svega toga u realizaciji usvojene politike usvojena je Uredba i Zaključak o zapošljavanju a Koordinaciona komisija je donela i Instrukciju o daljim koracima ministarstava. Istakao je da je jedina promena ta da se neće ići na Vladu u vezi donošenja Odluke o maksimalnom broju zaposlenih, već će Komisija za davanje saglasnosti za novo zaposljavanje doneti Zaključak o novom zaposljavanju na osnovu Akcionog plana, i naglasio je da taj zaključak treba da se donese sutra (danas). Nakon toga na potezu su ministarstva odnosno rukovodioci inspekcija po resornim ministarstvima koji treba da spreme i u proceduru pošalju nove sistematizacije.

Upravni inspektorat već iskoristio mogućnost i dao zvanja inspektorima

Veoma nas je obradovala vest koju je izneo Nenad Šarkoćević, direktor Upravnog inspektorata. On je rekao da je Upravni inspektorat već iskoristio mogućnosti koje je dala Uredba, nije čekao odluke o novom zapošljavanju i već je izmenio sistematizaciju čime su svi upravni inspektori dobili zvanje samostalnog savetnika. Istakao je da ministarstva sada moraju da urade sistematizaciju tako da detaljno opisu radna mesta inspektora, na način kako je to Služba za upravljanje kadrovima i predvidela. To je posao koji moraju da odrade rukovodioci inspekcija, a od njega će zavisiti i koji inspektori će dobiti zvanje samostalnog savetnika.

S obzirom da je to za nas bila nova informacija odnosno da smo raspolagali informacijom da ce svi inspektori koji imaju 5 godina radnog iskustva i položen inspektorski ispit biti prevedeni u više zvanje, tražili smo pojašnjenje odnosno kakva je to razlika u opisu poslova inspektora koja će biti presudna za odredjivanje zvanja, i dobili odgovor da je Služba za upravljanje kadrovima izradila opis radnih mesta koji je to definisao, s tim da taj opis zavisi od šefova inspekcije.

Završavajući prvu temu Zoran Kasalović je istakao da su svi pravni preduslovi ostvareni i da su sada na potezu ministarstva koja treba da što pre donesu sistematizacije i pošalju ih u proceduru. Odnosno na davanje saglasnosti u SUK, MDULS, Ministarstvu finansija kako bi sistematizacija bila usvojena na Vladi.

Druga tema vezana za republičke inspektore bila je korektivni koeficijent. Istakli smo da je potrebno da se Zakon o platama državnih službenika dopuni odredbom o korektivnom koeficijentu do 20%. Naglasili smo da je to neophodno da bismo zaokružili  sistem kada je u pitanju status, odnosno da inspektori imaju i zvanje i korektivni koeficijent, te da smo to postigli u nacrtu izmene zakona koji je usvojen krajem 2018. godine ali je volšebno nestao kada je najavljeno odlaganje primene „platnih razreda“ .

S obzirom da se platni razredi odlažu ponovo, odnosno primena počinje 1. januara 2021. godine, dogovorili smo se da ovu temu aktuelizujemo sledećeg leta, po formiranju nove Vlade.

Treća tema bila su zvanja pokrajinskih i lokalnih inspektora.

Da bi status inspektora predstavljao jedinstvenu logičnu i zaokruženu celinu istakli smo da je neophodno da se i lokalnim i pokrajinskim inspektorima dodeli zvanje samostalnih savetnika po ugledu na to kako je urađeno sa republičkim inspektorima.

Jelena Ljubinković je istakla da rešavanje ovog pitanja zahteva izmenu Uredbe o razvrstavanju radnih mesta u pokrajini i na lokalu. Istakla je da se trenutno, zajedno sa SKGO radi usklađivanje kompetencija na lokalu sa centralnim nivom(familije poslova) da očekuje da se to završi početkom sledeće godine kada se i može ući u priču o realizaciji ovog zahteva MINS-a. Dakle zaključeno je da je i ovo priča za drugu polovinu sledeće godine.

U decembru okrugli sto sa tužiocima, sudijama, advokatima i policijom

Treća tema odnosila se na zahtev MINS-a za zakazivanje tematske sednice Koordinacione komisije sa tužiocima, sudijama, advokatima i policijom.

Istakli smo da je potrebno za okrugli sto pozvati predstavnike sudija, tužilaca, advokata, i policije kako bismo predstavili svu problematiku inspekcijskog nadzora, situacije sa kojima se suočavamo na terenu, ometanjima u postupanju i napadima na inspektore, tretmanom takvih slučajeva u tužilaštvima i sudovima, situacijom sa asistencijama policije i slično, sa idejom da svako iz svog delokruga rada doprinese pronalaženju načina da postojeću situaciju promenimo, da uspešno dokazujemo navedene situacije kako bi ti dokazi bili prihvaćeni od pravosudnih organa, kao i da se u navedenim predmetima postupa ujednačeno u citavoj državi, pri čemu bi se zaštita inspektora tretirala kao stvar od najvišeg društvenog značaja jer jedino na taj način možemo obezbediti poštovanje načela zakonitosti. Poenta je da se pronađe način da bahati i osioni privrednici i građani budu u istoj pravnoj situaciji odnosno na isti način nadzirani kao i pošsteni i korektni nadzirani subjekti. Ako ne pronađemo način da zaštitimo inspektora, odnosno da dokazanim postupcima i izuzetno visokim kaznama koje propisuje novi Krivični zakonik odvratimo potencijalne napadače, ne možemo ni očekivati ostvarenje pomenutog načela, koje je od presudnog značaja za funkcionisanje svakog društva, odnosno države.

Zoran Kasalović se složio sa predlogom i predložio da se ta sednica održi u decembru a da pre toga MINS poradi na pripremi materijala za sednicu i eventualnih predloga zaključaka. Što se tiče problema sa asistencijom policije predlozio je da sa inicijativom krenemo prema Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Četvrta tema ticala se statusa strukovnih udruženja kao što je MINS.

Istakli smo problem da sadašnji pravni okvir ne pravi razliku izmedju strukovnih udruženja koja su udruženja gradjana sindikalnog tipa, odnosno po svemu su isto što i sindikati a jedina razlika je što sindikat ima „profesionalno rukovodjenje“, i ostalih udruženja gradjana tipa Udruženje ljubitelja Ovčarsko- Kablarske klisure, udruženje lovaca i ribolovaca i td. Predložili smo da se izmenama Zakona o udruženjima kao i izmenama Zakona o radu, strukovnim udruženjima prizna uloga i značaj kakav zaslužuju a što će, dobijanjem prava i mogućnosti koje imaju sindikati i njihova rukovodstva, pomoći u realizaciji ciljeva strukovnih udruženja i radu njihovih predstavnika.

MDULS se saglasio i njihov predstavnik u radnoj grupi za izmenu Zakona o radu će zastupati takav stav, a dogovoreno je da i MINS krene prema Ministarstvu rada sa tom inicijativom.

KONAČNA DORADA ZOIN-A

Poslednja tema bila je inicijativa za izmenu ZOIN-a.

Naglasili smo da smo svesni da je inicijativa za još jednu izmenu ZOIN tema za novu Vladu i novo ministarstvo koje ce biti formirane posle izbora, ali da želimo da u plan rada uđe ova naša inicijativa da izvršimo konačnu doradu ZOINa i to pre svega u sledećem: da se ukinu sve prekršajne odredbe za inspektore s obzirom da takve odredbe ne postoje u sličnim zakonima nigde u Evropi kao i u zemljama u okruženju i izraz su nekadašnjeg nepoverenja države i inspektora, kao i straha da li će inspektori Srbije prihvatiti reformu; drugo, da se unese odredba da će organ predujmiti troškove postupka u slučaju da nadzirani subjekt utuži inspektora povodom obavljanja njegove službene duznosti, i treće da se unesu nove odredbe o zvanju inspektora, s tim da u daljoj raspravi možemo otvoriti i druga pitanja koja smo uočili u praksi da ih treba menjati.

Zoran Kasalović se sa predlogom složio i zatražio da se zvanični predlog za izmenu ZOIN dostavi što pre kako bi bio unet u plan rada ministarstva.

 

PS: VEOMA VAŽNO

Danas je Zoran Kasalović, prema jučašnjem dogovoru, javio da je Komisija za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje dala saglasnost u svemu prema usvojenom Akcionom planu. Time je i poslednji pravni preduslov za nove Sistematizacije ispunjen. Na potezu su ministarstva.

Odmah po dobijanju te informacije čuo sam se sa Željkom Pantelićem, pomoćnikom ministra Zaštite životne sredine koji mi je rekao da su oni već spremili sistematizaciju i da je odmah šalju u proceduru, s tim što su oni predvideli da svi inspektori u njihovom resoru pređu u zvanje samostalnog savetnika.

Zatim sam se čuo i sa Goranom Stamenkovićem, pomoćnikom ministra u Ministarstvu zdravlja koji mi je rekao da će oni sutra uz pomoć Jedinice završiti sistematizaciju i da će odmah pustiti u proceduru. Naglasio je i da odmah raspisuju oglas za popunjavanje 35 radnih mesta inspektora.

Takodje sam se čuo sa Stevanom Djurovićem, vd direktora Inspektorata rada sa kojim takodje imamo izvanredan odnos i komunikaciju, koji mi je potvrdio da su i u njihovom resoru pri kraju sa sistematizacijom i da će sve sada zaposlene inspektore prevesti u zvanje samostalnog savetnika.

Mreža inspektora Srbije pomno će pratiti dešavanja u ostalim ministarstvima i intervenisaće tamo gde bude potrebe.

Potrebna je velika budnost svih kolega u republičkim inspekcijama i dostava pravovremenih informacija u vezi toga.

KONAČNI UTISAK:

Ministarstvo državne uprave je dalo i daje sve od sebe kada je u pitanju rešavanje “inspekcijskog pitanja” u Srbiji. Još jednom, kao i uvek do sada, u ovom ministarstvu naišli smo na maksimalno razumevanje i podršku.

Konačno smo ušli u završnu fazu realizacije obećanih mera vezanih za republičke inspektore.

U jednom od prethodnih komentara izrazio sam uverenje da će za razliku od Beketovog, naš “Godo” ipak doći.

Sudeći po svemu gore navedenom, izgleda da je pred vratima.