Održana 7. sednica Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor: Oproštaj sa jedinicom za podršku

02/22/2022

Na današnjoj sednici KK za inspekcijski nadzor završni izveštaj o rezultatima petogodišnjeg rada Jedinice za podršku dao je rukovodilac jedinice Dragan Pušara, čime je i okončana njena petogodišnja misija – jedinica je danas i zvanično prestala sa radom.
Ulogu Jedinice preuzima Odeljenje za koordinaciju inspekcijskog nadzora, koje će biti sistematizovano u okviru Sektora za dobru upravu MDULSa a koje će obavljati poslove digitalizacije i kontakt centra, kao i koordinacije i daljeg uređenja politike u oblasti inspekcijskog nadzora.

U ime inspektorske zajednice – Jedinici veliko hvala!
Projekat EBRD kojem je cilj bio da pruži ekspertsku podršku novoformiranoj Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor, a koji je realizovao NALED formirajući ekspertski tim na čelu sa Draganom Pušarom, otpočeo je svoju misiju sredinom 2017. godine, otprilike u isto vreme kada se na neformalni način formirao i MINS i započeo sa svojom misijom na unapređenju položaja inspektora.
Nije trebalo puno vremena da se prepoznamo i da započnemo saradnju koja je dala izuzetne rezultate.
Zbog velikog doprinosa stremljenjima MINSa, Jedinica je na velikoj konferenciji Dan inspektora Srbije kolektivno proglašena za počasnog člana MINSa.
A o tome kakav sjajan posao su obavili svedoči današnji IZVEŠTAJ: Rezultati rada Jedinice za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor 2017-2022.

ZAKONODAVNI OKVIR

 • Zakon o inspekcijskom nadzoru usvojen u aprilu 2015. godine, u toku 2018. godine i izmenjen i dopunjen na osnovu inputa od inspekcija i privrede;
 • Sprovedena analiza usaglašenosti 147 posebnih zakona sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru;
 • Usvojen na Vladi Zaključak o potrebnom obimu usaglašavanja 78 posebnih zakona sa ZOIN;
 • Usvojeno preko 100 smernica i uputstava za olakšavanje rada inspekcija;
 • Standardizovana inspekcijska praksa kroz usvajanje preko 50 modela akata za sve inspekcije, objavljenih na sajtu Koordinacione komisije;
 • Usvojenih 36 Pravilnika o posebnim elementima procene rizika radi uključivanja u sistem eInspektor;
 • Izrađena knjiga inspekcijske prakse u 4 izdanja;

KAPACITETI INSPEKCIJA

 • Srovedena funkcionalna analiza kapaciteta republičkih inspekcija i analiza inspekcija za vršenje poverenih poslova sa preporukama za unapređenje;
 • Usvojen na Vladi Akcioni plan za zapošljavanje 1272 inspektora u period od 2019-2021;
 • Utvrđen model vrednovanja rada inspektora kroz meru ostvarenja javnog interesa;
 • Predstavljeni modeli opremanja inspekcija;
 • Izrađena alatka za proračun optimalnog broja inspektora i njihove kompetentnosti na lokalu;
 • Vlada usvojila Uredbu o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika (oko 800 inspektora se razvrstava u viši stepen zvanja od postojećeg, čime se poboljšava njihov materijalni položaj);
 • Izrađene tri verzije kurikuluma za obuku inspektora.

SARADNjA SA SUDOVIMA

Potpisan memorandum o saradnji sa Udruženjem sudija prekršajnih sudova, koji je rezultirao:

 • o specijalizacijom prekršajnih sudija u procesuiranju prekršaja iz oblasti inspekcijskog nadzora;
 • o primenom sporazuma o priznanju prekršaja u praksi;
 • eInspektor povezan sa SIPRESom (pilot projekat sa sudom u Pančevu)
 • Uspostavljena saradnja sa Upravnim sudom;
 • Donete preporuke iz Uporednopravne analize drugostepenog upravnog postupka, upravne inspekcije i upravnog spora u oblasti inspekcijskog nadzora;

KOORDINACIJA I SARADNjA SA PRIVREDOM

 • Formirano 11 potpuno operativnih radnih grupa, što predstavlja prvi institucionalizovani oblik dijaloga privrede i inspekcija;
 • Od juna 2017. održano preko 200 sastanka radnih grupa i preko 60 sednica Koordinacione komisije (mnoge tematske i otvorene za medije);
 • U svakoj radnoj grupi prisutni predstavnici i privrede i civilnog društva;
 • Od maja 2019. započeto održavanje otvorenih sednica radnih grupa za privredu i medije;
 • Srbija skinuta sa sive liste FATF, zahvaljujući između ostalog i radu Radne grupe za vršenje kontrole nad neprofitnim organizacijama, koja o svom radu redovno izveštava Manival i FATF;
 • Usvojeno 27 hodograma za sprečavanje sive ekonomije (nedozvoljena trgovina cigaretama, automobilima, teksilom, brašnom, internet trgovina);
 • Redovno sastajanje i izveštavanje o sprovođenju hodograma;
 • Rešavanje predstavki upućenih Koordinacionoj komisiji- pre izmene zakona;
 • Transparentan rad radnih grupa (sve informacije su dostupne na sajtu Koordinacione komisije);
 • Formirana RG za Kovid – preko 1,2 miliona nadzora;
 • Formiran i centar za privredu –Kovid 19.

DIGITALIZACIJA

 • eInspektor u primeni u 36 inspekcija, 7 novih u implementaciji;
 • Formirana jedinstvene baze srpske privrede sa podacima o svim preduzećima i njihovim pripadajućim rizicima;
 • 1500+ inspektora obučeno da koristi softver;
 • eInspektor softver povezan sa preko 30 registara;
 • Svim inspekcijama u sistemu obezbeđena potrebna oprema – laptopovi, serfitikati za elektronski potpis i internet pristup, kao i dodatne edukacije za korišćenje softvera;
 • Uspostavljen Jedinstveni kontakt centar –preko 25 000 predstavki rešeno;
 • Povezan eInspektor sa Kontakt centrum;
 • Uspostavljen „Čet Bot“ i omogućen Viber pristup kao alatu u Kontakt Centru;
 • Planirana i realizovana kontinuirana edukacija o korišćenju softvera za postojeće i nove funkcionalnosti.

Pored gore pomenutih aktivnosti, Jedinica je aktivno radila na medijskoj promociji inspektorskog poziva – izrađen je i implementiran Akcioni plan za promociju inspektorskog poziva – plasirani su tekstovi o promociji inspektorskog poziva, snimljeni promotivni filmovi o inspekcijama i važnosti reforme.

Redovno su slati medijski bilteni inspektorima sa najnovijim vestima iz sveta inspekcija.

Jedinica je animirala i u saradnji sa resornim ministrom pokrenula i projekte vezano za reformu inspekcija koji su finansirani od USAIDa, Norveške ambasade, Holandske ambasade kao i EU i koordinisala sve aktivnosti sa predstavnicima donatorske zajednice.

Jedinica je kao završni akt na projektu izradila i predlog daljih mera za reformu inspekcija koji se našao u sadržaju Nacionalnog programa za borbu protiv sive ekonomije. Same aktivnosti po merama u okviru cilja 1 date su i u pripadajućem akcionom planu i predstavljaju ili nove aktivnosti ili su kontinuirani nastavak rada na ostvarenju ciljeva datih prethodnim strateškim dokumentima.

Srećno i uspešno na novim poslovima!

Jedan deo jedinice verovatno će pristupiti novoformiranom odeljenju u MDULS-u, i sa njima nastavljamo rad.

Ostalima, želimo sreću i uspeh na novim poslovima – u MINS-u će uvek imati prijatelje.