Pojedina pitanja organizacije radnog vremena sezonskih radnika u poljoprivredi

10/31/2019

Odredbom člana 51. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (US), 113/2017, 95/2018 (Autentično tumačenje – dalje u tekstu: ZR ili Zakon o radu)) propisano je puno radno vreme iznosi 40 časova nedeljno, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Od opšteg pravila o punom radnom vremenu, Zakon o radu prepoznaje dva izuzetka.

Kompletan dokument možete preuzeti ovde.