POSETILI SMO RGZ I GEODETSKU INSPEKCIJU

02/17/2022

Posvećeni svakodnevnim borbama za status inspektora u svakoj opštini, gradu, pokrajini i u svakom ministarstvu ponaosob, nismo bili u prilici da pojedinačno posetimo inspekcije i približimo njihov rad ostalim inspektorima.
Zato nas je poziv kolega iz geodetske inspekcije obradovao, pogotovo što je došao u pravo vreme, kada smo gotovo iscrpeli sve mogućnosti u ovom krugu, odnosno moramo sačekati završetak izbornog procesa koji upravo otpočinje i formiranje nove Vlade radi daljeg rada na sistemskim rešenjima položaja inspektora.


RGZ PRIJATNO IZNENAĐENjE: podmlađena kadrovska struktura i digitalizacija – najveća su uzdanica.
Iz gore opisanih razloga nismo pratili dešavanja u Republičkom geodetskom zavodu u poslednjih nekoliko godina – zato smo silno ali veoma prijatno iznenađeni onim što smo tamo videli.
Zatekli smo mnogo mladih, izuzetno stručnih ljudi koji o svom poslu, kao i o odnosu i saradnji sa drugim državnim organima promišljaju na moderan, reformski način, i po pravilu u centru tih razmišljanja i razgovora uvek su digitalizacija i mogućnosti koje razvojem softvera i različitih aplikacija mogu unaprediti i olakšati rad kako samog RGZ-a tako i korisnicima usluga među kojima su i brojne inspekcije.

 Kažu da je uspostavljena izuzetno moderna digitalna platforma „Geosrbija“ i razvijeno mnoštvo digitalnih usluga i servisa. Zapamtili smo: „Katastarski alarm“ koji onemogućava prevarne radnje i zloupotrebe u vidu duplih prodaja i drugih malverzacija u oblasti nekretnina, kao i apllikaciju „crowdSDI“ pomoću koje poljoprivredni inspektori mogu na terenu veoma brzo da identifikuju traženu parcelu, povežu se sa podacima iz državnih registara, digitalno evidentiraju zatečeno stanje i sačine zapisnik u rekordnom roku.
GEODETSKA INSPEKCIJA KADROVSKI POJAČANA
Geodetska inspekcija je 2020. godine imala samo 1. inspektora a danas ima rukovodioca inspekcije u zvanju višeg savetnika i 4. inspektora u zvanju samostalnog savetnika. Uveliko se traži način da se omogući da svi inspektori dobiju zvanje višeg savetnika.
Čak i sa sadašnjim uvećanim kapacitetom, a s obzirom na broj nadziranih subjekata, inspekcija bi u kontrolu iste geodetske organizacije mogla da ide u kontrolu tek svake pete godine. Zato se sada puno razmišlja i radi na unapređenju digitalnih platformi i na uvođenju u praksu metoda samoprovera i samoprocena nadziranih subjekata i inspekcijske evaluacije istih, koje treba da pomognu i ubrzaju rad inspektora. Ovaj oblik samokontrole pomogao bi nadziranim subjektima da bolje upoznaju i razumeju rizike u svom poslovanju i kvalitetnije upravljaju njima, kao i da pravovremeno utvrde neusaglašenosti svog poslovanja sa propisima i zahtevima zakonitosti i bezbednosti, otklone ih i uspostave stanje usaglašenosti. Sa druge strane, inspektorima bi, u najmanju ruku, omogućilo da popune baze podataka o nadziranim subjektima i koriste ih za analitiku rizika.
Šta kontroliše geodetski inspektor:
Geodetska inspekcija vrši nadzor nad radom geodetskih organizacija. U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor proverava da li:
1) geodetska organizacija, koja izvodi geodetske radove ispunjava propisane uslove;
2) lice koje izvodi radove, ispunjava propisane uslove;
3) su radovi koje izvodi geodetska organizacija izvedeni u skladu sa zakonom i propisanim standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta;
4) je geodetska organizacija otklonila utvrđene nedostatke u određenom roku;
5) geodetska organizacija poštuje propisane procedure u obavljanju radova.
Kad u postupku vršenja nadzora, inspektor utvrdi da su se stekli uslovi za oduzimanje licence geodetskoj organizaciji, dužan je da RGZ-u predloži oduzimanje licence za rad geodetske organizacije i geodetske licence odgovornom licu, odnosno licu koje izvodi geodetske radove.


Rezultati rada geološke inspekcije za 2021. godinu
· Izvršeno je više od 150 terenskih nadzora,
· Izrečene su 932 upravne mere, od čega 238 preventivnih i 694 mere za otklanjanje nezakonitosti.
· Podneto je 13 Predloga za pokretanje prekršajnih postupaka nadležnim prekršajnim sudovima.

Doneto je 27 Rešenja o zabrani radova geodetskim organizacijama.
· Doneta su 34 Rešenja za oduzimanje licenci za rad geodetskim organizacijama.
· Doneta su 4 Rešenja za oduzimanje geodetskih (ličnih) licenci.
· Republički geodetski zavod je na predlog geodetske inspekcije doneo rešenja o ukidanju i brisanju iz evidencije geodetskih organizacija koje u roku od tri godine nisu uskladile svoje poslovanje sa propisanim uslovima, odnosno ukinuo pristup e-šalteru i eKatastru za 12 geodetskih organizacija.
· Analizom rada geodetskih organizacija u toku 2021. god. sačinjena je Procena stanja rizika u radu geodetskih organizacija i ista je objavljena na sajtu RGZ-a sa ciljem ukazivanja na propuste i neažurnost u poslovanju geodetskih organizacija.
· Preventivni rad inspekcije ogledao se u izdavanju uputstava, tumačenja, pojašnjenja zakonske regulative, pri čemu je sve to objavljeno na sajtu RGZ-a.
opšti utisak
Osnovni utisak je da smo kompletiranjem geodetske inspekcije u kadrovskom smislu dobili visoko stručnu i informatički veoma potkovanu inspekciju koja se stara da maksimalno koristi prednosti digitalizacije i koja pravi pionirske poteze u smislu novih najsavremenijih oblika delovanja inspekcije.
Sa pažnjom ćemo pratiti uvođenje u praksu sistema samoprovere i samoprocene nadziranih subjekata i povezivanje izveštaja i dobijenih dokaza sa digitalnom platformom čime bi inspekcija na automatizovan način sagledala stepen rizika kod svake pojedine GO.
Jer i naša platforma – Mreža inspektora Srbije, između ostalog, služi da jedni od drugih učimo i da se jedni na druge ugledamo.