POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA MILAN MARINOVIĆ PRIMIO DELEGACIJU MINs-

02/26/2022

Nova advokatska ujdurma i pokušaj da se na lak način dođe do zarade, ovog puta utuživanjem odgovornih ili ovlašćenih lica u inspekcijama – jednodušna je ocena kolega iz cele Srbije povodom talasa zahteva za pristup informacijama od javnog značaja koji u poslednjih nekoliko meseci masovno pristižu uglavnom od istih lica u sve gradove i opštine, posle čega po pravilu slede i utuženja.

Tim povodom zatražili smo sastanak sa Milanom Marinovićem, Poverenikom za informacije od javnog značaja. koji je i održan u četvrtak, 24. februara u Beogradu.

DRAGOCEN RAZGOVOR I SAZNANjA KOJA ĆE KORISTITI I POMOĆI INSPEKCIJAMA

Poverenika smo obavestili da inspekcije razumeju i podržavaju princip prava javnosti da zna i ulažu maksimalne napore da dokumenta nastala u radu ili povodom rada inspekcija blagovremeno dostave tražiocima, međutim da je sada izložena takvom pritisku zahteva sa očiglednom namerom da se zloupotrebom navedenog prava i poznatim ograničenim resursima inspekcija iste „uteraju“ u prekršaj i da se na osnovu toga utuže odgovorna i ovlašćena lica i od njih naplate troškovi postupka, i naveli smo primere koji o tome neosporno svedoče.

Poverenik i njegovi saradnici su nam dali informacije o izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koje su pre desetak dana stupile na snagu a kojima je institut zloupotrebe prava, na žalost, uklonjen iz teksta Zakona, ali su nam dali i veoma dragocene informacije koje pojašnjavaju šta jesu a šta ne obaveze inspekcija i pomoći će kako u sadašnjim sporovima pred prekršajnim sudovima tako i u daljem radu u ovoj oblasti.

Organ nije dužan da sačini novi dokument- tražiocu se daju samo informacije odnosno dokumenta koja već postoje odnosno već su sačinjena u momentu zahteva, i nije dužan da sprovodi analize, pravi tabelarne prikaze podataka i td. što je veoma čest zahtev koji se postavlja pred inspekcije te u takvim slučajevima treba rešenjem odbiti zahtev.

Neosnovan je zahtev (najčešće prekršajne prijave) da se informacije o kovid kontrolama i sl. dostave u roku od 48 časova-taj rok važi samo za informacije čija hitna dostava može uticati na život i zdravlje tražioca ili šire zajednice, npr: informacija o nadzorima po pitanju akcidenta na nuklearnom reaktoru, neispravnosti vode za piće i sl. 

Neosnovani su zahtevi za naknadom troškova za sastav žalbe – s obzirom da nije reč o složenom postupku u kome se žalilac ne bi mogao snaći bez pravnog zastupnika, da se na internet stranici Poverenika nalaze, između ostalog i formulari žalbi, čijim preuzimanjem i popunjavanjem stranke stiču mogućnost podnošenja uredne i na zakonu zasnovane žalbe, pa samim tim nema mesta, ni potrebe za angažovanjem punomoćnika.

Obim traženih informacija kao razlog uskraćivanja pristupa informacijama- u drastičnim situacijama kada se zahtev odnosi na izuzetno veliki obim traženih informacija, dug period( nekoliko godina), i td, kada bi postupanje po zahtevu u konkretnom slučaju išlo nauštrb obavljanja drugih poslova, nadležnosti i ovlašćenja organa te bi postupanje po navedenom zahtevu bilo nesrazmerno interesu prava javnosti da zna, odnosno ovakvo angažovanje zaposlenih ugrozilo ni i u značajnoj meri otežalo obavljanje drugih nadležnosti i poslova organa iz kojih razloga je opravdano uskratiti pristup tim informacijama

Povoljni momenat za inspekcije u novom Zakonu

Osim nepovoljnih momenata nastalih ukidanjem odredaba o zloupotrebi prava, novi Zakon je doneo i nova pravila postupka koja ocenjujemo povoljnijim za inspekcije – tražilac koji nije dobio, ili je nezadovoljan dobijenom informacijom, ili rokom u kojem je informaciju dobio, sada ne može odmah da utuži odgovorno ili ovlašćeno lice već može da uputi žalbu Povereniku. Protiv rešenja Poverenika ne može uložiti žalbu već samo može pokrenuti upravni spor. 

Pitajte sami Poverenika

Poverenik će uskoro u svim većim gradovima organizovati tribine na kojima će prezentovati novine u Zakonu. 

To je prilika za zainteresovane da u ličnom kontaktu razjasne i sva pitanja koja delegacija nije obuhvatila u razgovoru a verujemo da je ostalo još puno toga nejasnog i nerazjašnjenog.

Ipak verujemo da će gore navedene informacije koristiti, pogotovo kolegama koje su već utužene da dokažu da je to utuženje neosnovano.