Predlog MDULS-u za izmenu Uredbe za lokal i pokrajinu

11/05/2020

Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 44/2008 – prečišćen tekst, 2/2012, 113/2017 – dr. zakon, 23/2018, 95/2018 – dr. zakon i 86/2019 – dr. zakon) propisano je da uvećanje koeficijenata po osnovu primene ove uredbe vrši se u okviru raspoložive mase sredstava za plate, naknade putnih troškova i druga primanja za 2018. godinu i naredne dve budžetske godine.

Shodno navedenom HITNO JE POTREBNO izvršiti izmenu predmetne Uredbe u smislu da se važenje iste ne oročava, odnosno da ista važi do stupanja na snagu Zakona o platama zaposlenih u organima AP i JLS, što se može postići brisanjem samostalnog člana Uredbe o dopuni uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 23/2018).

Pored navednog, potrebno je izvršiti i izmene i dopune člana 5. predmetne Uredbe. Naime, u članu 5. propisano je da koeficijent iz čl. 2. i 4. ove uredbe, uvećan za koeficijent utvrđen za imenovano i postavljeno lice, odnosno zvanje i zanimanje u skladu sa stavom 1. ovog člana, može se uvećati:

– zaposlenom koji radi na poslovima inspekcijskog terenskog nadzora u neposrednom kontaktu sa subjektima nadzora – najviše do 20%.

Na osnovu navedenog većina jedinica lokalnih samouprava izvršila je uvećanje koeficijenta zaposlenima koji obavljaju poslove terenskog inspekcijskog nadzora u neposrednom kontaktu sa subjektima nadzora.

Međutim, rešenja o uvećanju koeficijenta po gore navedenoj Uredbi nisu dobili glavni inspektori i šefovi odseka – inspektori koji rukovode sektorima odnosno odsecima, tumačeći i primenjujući član 5. stav 3. koji propisuje da zaposlenom koji ima pravo na uvećanje koeficijenta po više osnova iz stava 2. ovog člana, ukupno uvećanje koeficijenta ne može biti veće od 10% (isti imaju uvećani koeficijent na osnovu rukovođenja unutrašnjom jedinicom).

Naime, šefovi odseka – inspektori i glavni insepektori i načelnici službi koji vrše inspekcijski nadzor, obavljaju složenije poslove inspekcijskog nadzora, a članom 45. Zakona o inspekcijskom nadzoru propisano je da radom inspekcije može rukovoditi lice, koje pored uslova utvrđenih ovim zakonom za rad na radnom mestu inspektora ima i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora, kao i da rukovodilac inspekcije ima položaj, ovlašćenja, dužnost i odgovornost inspektora.

Pored obavljanja složenijih poslova inspekcijskog nadzora odnosno, terenskog inspekcijskog nadzora, šefovi i glavni inspektori i načelnici službi koji vrše inspekcijski nadzor imaju i odgovornost i obaveze rukovođenja organizacionim jedinicama. U skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru poseduju službenu legitimaciju inspektora, sa svim ovlašćenjima inspektora u primeni materijalnih zakona po sektorima.

Mišljenja samo da su šefovi odseka – inspektori i glavni inspektori i načelnici službi koji vrše inspekcijski nadzor, tumačeći odredbe navedene Uredbe, stavljeni u neravnopravan položaj u odnosu na inspektore, te bi bilo neophodno da se kvalitetnim izmenama ova nelogičnost i ispravi i na taj način omogući da svi zaposleni koji obavljaju terenski inspekcijski nadzor u neposrednom kontaktu sa subjektom nadzora dobiju uvećanje koeficijenta.

U monogim opštinama poreski inspektori imaju problema za dobijanje navedenog uvećanja zbog raѕličitog tumačenja njihovog postupanja. Potrebno je zbog toga poimence pomenuti i poresku kao i budžetsku inspekciju i naglasiti da pravo na uvećanje imaju svi inspektori koji inspekcijski nadzor obavljaju na terenu ILI u neposrednom kontktu sa subjektom nadzora.

U tom smislu, u članu 5. stav 2. treba predvideti novu alineju koja bi glasila:

„- zaposlenom poreskom inspektoru koji obavlja poslove utvrđivanja, kontrole i naplate javnih prihoda, i u neposrednom je kontaktu sa poreskim obveznicima -20%“.

Pored navedenog, potrebno je uzeti u obzir i položaj budžetskih inspektora koji po odredbama Uredbe već imaju pravo na uvećanje koeficjenta od 10% radi obavljanja poslova budžetske inspekcije, iz čega proizilazi da ne mogu imati i uvećanje koeficijenta zbog obavljanja terenskog inspekcijskog nadzora, odnosno oni nisu u ravnopravnom položaju sa ostalim inspektorima. Rad i postupanje budžetske inspekcije je regulisan Uredbom o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije („Sl. glasnik RS“ 93/2017) iz čijih se odredbi nedvosmisleno može utvrditi da se isti obavlja na terenu u neposrednom kontaktu sa subjektima kontrole, odnosno nadzora. Kako budžetski inspektori poslove budžetske inspekcije obavljaju putem terenskog inspekcijskog nadzora smatramo da i oni treba da budu izjednačeni sa ostalim inspekcijskim službama, sa 20% uvećanja koeficijenta, odnosno potrebno je izbrisati u članu 5. stav 2. alineju 6, a na budžetske inspektore bi se primenjivala alineja 7. istog člana .

U tom smislu izmene predmetne Uredbe trebale bi da idu u pravcu da se briše ograničenje uvećanja koeficijenta (da zaposlenom koji ima pravo na uvećanje koeficijenta po više osnova iz stava 2. ovog člana, ukupno uvećanje koeficijenta ne može biti veće od 10%.) ili da se izvrši ograničenje u smislu da zaposleni koji ima pravo na uvećanje koeficijenta po više osnova, ukupno uvećanje ne može biti veće od 30%.

Prilikom razmatranja zahteva za izmene Uredbe mišljenja smo da bi bilo celishodno da se razmotre i rešenja Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica zaposlenih u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 44/2008 – prečišćen tekst), gde je bilo propisano da pravo na uvećanje koeficijenta imaju svi ostali zaposleni na inspekcijskim poslovima-najviše do 20%.

Smatramo da bi se na ovaj način stvorio pravni okvir da se omogući uvećanje koeficijenta i ostalim zaposlenima koji obavljaju poslove u službama inspekcije, a koji pružaju stručnu pomoć i logistiku inspektorima, kao npr. pravna služba, nadzornici, izvršna služba, odnosno služba prinudnih izvršenja.

I na kraju, molimo vas da se još jednom sa ministarstvom finansija razmotri mogućnost da ovo uvećanje bude OBAVEZA a ne mogućnost i da bude fiksno 20%. Kao što znate do sada u tome nismo nailazili na razumevanje ali bi bilo izvanredno jer bi smo svim inspektorima dali iste uslove rada jer to zaslužuju. uostalom svi inspektori bez obzira u kojoj inspekciji i u kojoj JLS rade imaju iste probleme i rizike, posebno na terenu i zaslužuju da na isti način budu ispoštovani od svog poslodavca kako bi makar imali tu satisfakciju da su ispoštovani na način kao i sve druge njihove kolege u Srbiji.

PREDSEDNIK

Dragoman Paunović

[email protected]

tel: 064 825 57 20