RADNI SASTANAK MINS - Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

07/24/2020

           Juče je održan radni sastanak u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture( zgrada SIV 3, u Ul. Omladinskih brigada br.1, Novi Beograd), najpre zajednički sa pomoćnikom ministra koji vodi inspekcijski sektor Zoranom Pavlovićem, a onda i sektorski, u republičkoj građevinskoj, urbanističkoj i komunalnoj inspekciji.

            Predstavnik MINS-a Đuro Martinović, građevinski inspektor iz Valjeva učestvovao je u radnom delu sastanka sa republičkim građevinskim inspektorima Jelenom Milosavljević i Sonjom First.

Od pregršt tema za razgovor i rešavanje, nametnuo se kao hitan-urgentan, problem rešavanja pristupa građevinskih inspektora dokumentaciji predmeta koji se nalaze u CEOP-u.

              Predstavnici Ministarstva su upoznati da većina, čak i do 80 %, opštinskih lokalnih samouprava, svojim neznanjem ili neradom, sprečava građevinske inspektore da obave zakonske obaveze proistekle iz čl. 175 Zakona o planiranju i izgradnji, obzirom da im ne omogućavaju pristup potrebnoj dokumentaciji iz predmeta CEOP-a. Ukazano je da to po dva zakonska osnova predstavlja prekršaj za koji je predviđena i kaznena mera za odgovorna lica u nadležnim organima uprave i to : čl. 209. stav 1. tačka 6., Zakona o planiranju i izgradnji, kao i čl. 61. stav 1. tačka 2. u vezi čl.15 stav 2. Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Kao brzo rešenje problema, dogovoreno je da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture preko svojih organa, uputi akt prema lokalnim samoupravama, u kojima je evidentiran problem, a čiji spisak će sačiniti MINS, kako bi omogućili građevinskim inspektorima pristup celokupnoj dokumentaciji iz predmeta koji se vode u CEOP-u ( od izdavanja lokacijskih uslova do izdavanja upotrebnih dozvola).

Obzirom na ograničenje vremena usled trenutne zdravstvene situacije, kao i redovnih radnih obaveza republičkih građevinskih inspektora, druge teme su pomenute, i predloženo je da se uzme aktivno učešće za rešavanje i razgovor u narednom periodu ove godine.

              U sektoru urbnističke inspekcije Olivera Gaborov Lazić je diskutovala sa Miroslavom Popovićem, rukovodiocem tog sektora u Ministarstvu.

Konstatovano je da urbanistički inspektori nemaju svoj udeo u postupku objedinjene procedure u smislu donošenja akta koji je sastavni deo objedinjene procedure, a koji kačimo u CROP APR, pa im tako i ne može biti dodeljen predmet kao obrađivaču.

Međutim, oni kontrolišu postupak objedinjene procedure, postupanja imaoca javnih ovlašćenja koji donose akta u tom postupku i neophodno je da imaju uvid u kompletnu dokumentaciju, u apsolutno sva dokumenta, od lokacijskih uslova i idejnog rešenja do upotrebne dozvole. Sem kontrole lokacijskih uslova, urbanistički inspektori kontrolišu da li se promene stanja u prostoru vrše u skladu sa ZOPI i propisima donetim na osnovu njega.

Sugerisano je čak da treba omogućiti i način pretraživanja u CROP APR takav, da se na upit imaoca javnih ovlašćenja, konkretno JLS koja je izdala lokacijske uslove, za određeni vremenski period, može dobiti listing izdatih lokacijskih uslova, odnosno drugih akata za koje je izvršen upit. To je posebno potrebno zbog priprema redovnih inspekcijskih nadzora i službenih savetodavnih poseta, kao i zbog praćenja primene predloženih preventivnih mera u nekim prethodnim periodima, kao i zbog blagovremenog praćenja izdatih lokacijskih uslova jer je rok za podnošenje prigovora na lokacijske uslove 30 dana od dana izdavanja istih.

              Jadranka Petrović, šef komunalne inspekcije Novi Beograd je razgovarala sa šefom odseka u ministarstvu Jasminkom Guskom i njenom koleginicom Ivanom o problemima postupanja komunalnih inspektora, i u toj oblasti ima toliko problema da će trebati duži vremenski period da sve to uskladimo, razjasnimo tako da postupanje bude jednoobrazno u celoj Srbiji

Pomoćnik ministra Zoran Pavlović aktivno je učestvao u razgvorima i dogovorima u svim sektorima.

            Na kraju da sumiramo, veoma ohrabruje veoma kvalitetna saradnja koju smo uspostavili sa Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i trudićemo se da u narednom periodu takvu saradnju ostvarimo i u drugim resorima.

Dragoman Paunović, predsednik MINS-a