Koordinaciona komisija: Dogovoreni dalji koraci i pomoć ministarstvima u cilju realizacije sistematizacija

02/19/2020

          Osnovna tema 35. sednice Koordinacione komisije koja je danas održana u Beogradu mogla bi da se definiše pitanjem: Dokle smo stigli, gde smo i zašto zastali  kada je u pitanju realizacija mera Vlade Srbije za unapređenje statusa i prijem novih inspektora?

Zoran Kasalović, zamenik predsednika KK  je istakao da je od samog početka  ideja da se status republičkih inspektora poboljša prevođenjem u više zvanje i da se redovi inspekcija popune prijemom novih kadrova. To je politika za koju imamo podršku Vlade i premijerke lično, a koja je proizašla iz sagledavanja  potrebe da imamo kvalitetne inspekcije kakve su potrebne društvu, privredi  i građanima. S obzirom da je realizacija krenula mnogo sporije nego što se očekivalo osnovni zadatak sednice je da se definiše u čemu su problemi i da se onda, predlozi za razrešenje  delegiraju na mesta gde se odlučuje.Izvestilac za ovu tačku dnevnog reda, Jovica Damnjanović iz Jedinice za podršku KK referisao je da se Koordinaciona komisija  obratila tokom januara 2020. godine svim inspekcijama sa pitanjima:

 1. Da li su se obratili Ministarstvu finansija sa zahtevom za odobravanje sredstava za zapošljavanje predviđenog broja inspektora za 2019. i 2020. godinu?
 2. Da li su pokrenuli proceduru izmene i dopune Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u vašem ministarstvu ili državnom organu uprave?

Na osnovu dobijenih odgovora, uz današnje ispravke  odnosno nove informacije, situacija je sledeća:

 1. Kompletna procedura u skladu sa Instrukcijom, dakle izmena Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta i podnošenje zahteva za odobrenje sredstava Ministarstvu finansija,  završena samo u:
 • Ministarstvu državne uprave i lokalne samouptave -Upravni inspektorat,
 • Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja -Prosvetna inspekcija
 • Ministarstvu finansija -Uprava za sprečavanje pranja novca i Odeljenje za budžetsku inspekciju.
 • Ministarstvo omladine i sporta-sportski inspektori
 • Ministarstvo građevine saobraćaja i infrastrukture
 • MUP-preventivna zaštita i civilna zaštita za upravljanje rizikom
 1. Ministarstvu finansija obratilo se Ministarstvo zaštite životne sredine i njima su odobrena sredstva za zapošljavanje predviđenog broja inspektora za 2019. i 2020. godinu, ali nije sprovedena kompletnu procedura izmene Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta. Takođe, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija  obratilo se  Ministarstvu finansija, ali oni nisu dobili odobrenje sredstava za zapošljavanje predviđenog broja inspektora za 2019. i 2020. godinu.
 2. Proceduru izmene i dopune Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta završilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali oni nisu dostavili informaciju da su se obraćali Ministarstvu finansija za sredstva.
 3. Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo finansija- Poreska uprava su započeli proceduru izmene Pravilnika unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta ali se nisu obratili Ministarstvu finansija za sredstva.
 4. Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo privrede i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nisu završili proceduru izmene Pravilnika unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta i nisu se obratili Ministarstvu finansija.
 5. Ministarstvo rada je sve promašilo: Sistematizacija urađena tako da je prevođenje inspektora u više zvanje vezano za ocenjivanje, pa je veoma mali broj inspektora koji će, ako ostane ovako, postati samostalni savetnici, a takođe nisu u sistematizaciju uneli odobreni broj novih inspektora, te se takođe nisu ni obratili Ministarstvu finansija za nedostajuća sredstva.

U diskusiji, predstavnik Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija, Vera Trefelt izjavila je da se ministarstvo obratilo za sredstva Ministarstvu finansija i da su odbijeni pa zbog toga se stalo sa usvajanjem sistematizacije. Očekuju pomoć KK. Predstavnik Ministarstva zdravlja Goran Stamenković je rekao da su dobili saglasnost MF za prijem 35 novih inspektora i konkursi će biti raspisani u narednih nekoliko dana ali sistematizaja nije završena zbog nepoznanice da li će MF odobriti potrebna sredstvva. Takođe očekuju pomoć KK. Dragan Pušara je objasnio da je zaista problem kada su u pitanju ministarstva koja imaju veliki broj inspektora i da MF ima stav da njihov zahtev odbije u prvi mah. Usaglašena je tehnika da se prvo ide u izmenu sistematizacije pa da se onda traže nedostajuća sredstva.

            Zaključak po ovim diskusijama je da predstavnici KK zajedno sa predstavnicima ministarstava koja nisu dobila odobrenje za sredstva zajedno odu u MF kako bi se došlo do razrešenja.

Stevan Đurović je izjavio da je potrebno da predstavnici MDULS-a posete Ministarstvo rada kako bi se neka pitanja pojasnila te da još ima vremena i prostora da se stvari poprave i urede. Zahtev je prihvaćen.

Koordinacionoj komisiji obratio se i  Dragoman Paunović, predsednik MINS-a. Evo diskusije:

            Poštovani zameniče predsednika i članovi koordinacione komisije,

            Zahvaljujem se na pozivu za učešće na ovoj sednici KK i priliku da u svojstvu predsednika Mreže inspektora Srbije koja u ovom momentu broji skoro 2000 članova, inspektora sa svih nivoa državne organizacije, izrazim stavove naše strukovne organizacije kada je u pitanju realizacija mera Vlade Srbije koje se odnose na povećanje kapaciteta inspekcija i da direktno iz baze prenesem osećanja ali i očekivanja inspektora po ovom pitanju.

            Ne mogu a da pre svega ne istaknem veoma veliku zahvalnost MDULS-u na izuzetnoj posvećenosti i upornosti iskazanoj u ove tri godine da profesiju inspektora izbavimo iz živog blata u kome se našla, i nalazi već nekoliko decenija, da profesiji vratimo dostojanstvo i ugled u društvu. Rezultati takvog rada već su itekako vidljivi u JLS i pokrajini u kojima je došlo do znatnog popravljanja statusa inspektora, a kada je u pitanju republika MDULS svakako zaslužuje takođe sve pohvale iz dva razloga:

 1. Urađene su neophodne analize kapaciteta inspekcija i na osnovu rezultata tih analiza na predlog MDULS-a Vlada Srbije je najpre Akcionim planom za suzbijanje sive ekonomije izrazila čvrst stav da je dalja reforma nemoguća bez podizanja kapaciteta inspekcija i to pre svega po pitanju statusa i brojnog stanja inspektora, a u daljem radu, u junu je izmenjena Uredba o razvrstavanju radnih mesta koja omogućava realizaciju ovog strateškog opredeljenja Vlade u smislu da se inspektori bez ikakvih ograničenja mogu prevesti u zvanje samostalnog savetnika i takođe donet je Akcioni plan za zapošljavanje 1200 inspektora u naredne tri godine i dobijena saglasnost Komisije Vlade za navedeno zaposlenje inspektora. Nakon toga KK je donela i instrukciju o daljim koracima koja treba da učine ministarstva u cilju realizacije gore navedenih opredeljenja Vlade Srbije. Dakle na inicijative MDULSa promenjen je i zaokružen pravni okvir i ministarstvima je omogućeno da svoje inspektore prevedu u više zvanje i na taj način im značajno poprave status kao i da popune kapacitete prijemom odobrenog broja inspektora.
 2. MDULS je svojim primerom pokazao svim ostalim resorima kako ova stvar treba da se reši: Upravni inspektori su odavno dobili više zvanje, a evo upravo su u toku konkursi za prijem novih inspektora koji će takođe biti razvrstani u zvanje samostalnih savetnika.

Međutim, sada moram da izrazim veoma veliko iznenađenje, preciznije razočaranje, a dobroj meri i ogorčenje inspektora, sporom reakcijom ostalih ministarstava. Mi smo očekivali da će ministarstva budno pratiti sve ove napore koji su uloženi i da će jedva dočekati unapređeni pravni okvir kako bi, po hitnoj proceduri, unapredili status svojih inspektora i popunili brojno stanje prijemom novih. Mislili smo da i menadžment u inspekcijama i ministarstvima boli činjenica da njihovi inspektori imaju tako sramna primanja koja su u proseku i ispod zvaničnog proseka plate svih zaposlenih u RS, i da će brzinom munje iskoristiti mogućnost da se takva ružna stvarnost promeni. Međutim, evo prolazi i 8 meseci od usvajanja Uredbe a tri meseca od kako je potpuno zaokružen pravni okvir i data instrukcija o daljim koracima, a ne samo da nije došlo do konkretne realizacije u smislu da inspektori dobiju nova rešenja i uvećane plate, već najčešće ni Sistematizacije nisu poslate u proceduru, u mnogim slučajevima nisu ni urađene a u nekim resorima su čak urađene pogrešno, suprotno da kažem duhu zakona, odnosno strateškim opredeljenjima Vlade Srbije o kojima sam na početku govorio. Metaforički rečeno, u duhu zakona je da svi inspektori koji zadovoljavaju uslov po Zakonu o državnim službenicima, da podsetim to je 5 godina radnog iskustva i položen inspekcijski ispit, dobiju zvanje samostalnog savetnika.

            Došlo je do velikog uznemirenja inspektora u nekim resorima jer je prohujala vest da će ocenjivanje biti faktor od koga će zavisiti dobijanje zvanja, te da će zbog toga veoma mali broj inspektora, odnosno samo oni koji su dobili najviše ocene, preći u više zvanje.

Stav MINSa je da je to svakako neprihvatljiva metodologija, odnosno da svi inspektori treba da budu prevedeni u zvanje samostalnog savetnika čime će u platnom sistemu svi biti u okviru iste platne grupe, a da je ocenjivanje metod za vrednovanje rada i napredovanje kroz platne razrede.

            Kao pozitivan primer ostalim resorima želim da istaknem predlog sistematizacije Ministarstva građevine saobraćaja i infrastrukture prema kojem će svi sada zaposleni inspektori biti prevedeni u više zvanje, a predviđeno je prijem novih 57 inspektora koliko je odobreno pri čemu je za polovinu novih takođe predviđeno razvrstavanje u zvanje samostalnog savetnika. I po drugim parametrima mislim na uslove rada i opremljenost inspektora, ovo ministarstvo može da bude uzor. MINS pozdravlja takav odnos ministarstva sa svojim inspektorima.

Na kraju želim da izrazim nadu da će posle ove sednice KK, ministarstva koja to nisu još uradila, hitno odraditi predloge sistematizacija i poslati ih u proceduru.

            Sa druge strane molim MDULS za dodatni napor i potrebne inicijative kako bi ministarstvo finansija odobrilo potrebna sredstva za realizaciju. Nijedan od gore nabrajanih propisa, ni Uredba ni Zaključak o zapošljavanju ne bi prošao na Vladi da prethodno nije dobio zeleno svetlo u ministarstvu finansija. Zato zaista ne razumem o čemu se radi i zašto ne odobravaju ministarstvima ta sredstva.

Primer je Ministarstvo prosvete koje je usvojilo i objavilo sistematizaciju i obratilo se ministarstvu finansija za sredstva a još nije dobilo odgovor. Zato su prosvetni inspektori još na čekanju odnosno još ne dobijaju rešenja.

          U tom smislu a sa namerom da se pospeši i ubrza ovaj proces, i MINS će se, koliko sutra, obratiti Vladi Srbije i najvišem političkom rukovodstvu Srbije. Nadam se da ćemo na sledećoj sednici KK imati mnogo bolju sliku odnosno povoljniji izveštaj od ovog današnjeg, i da ćemo u najvećem broju resora posao unapređenja statusa inspektora dovesti do kraja.

Hvala.

Dakle konačni zaključak po ovoj tački dnevnog reda je da se Koordinaciona komisija preko Jedinice za podršku uključi u razrešenje spornih pitanja, da organizuje potrebne sastanke kako u Ministarstvu finansija, tako i u drugim ministarstvima gde je potrebna pomoć i razjašnjenje spornih pitanja, te da ministarstva intenziviraju svoje aktivnosti kako bi smo što pre došli do realizacije mera Vlade RS.

           U okviru četvrte tačke data je informacija da će KONTAKT CENTAR početi da radi u martu ove godine te da će u njemu raditi nekoliko kolega koji će primati predstavke i nakon trijaže ih slati inspekcijama. Svaka inspekcija mora imati predstavnika za kontakt sa KC. Koordinator KC biće Jovica Damnjanović iz Jedinice.

U okviru desete tačke konstatovano je da je Akcioni plan za reformu inspekcija u potpunosti realizovan, odnosno da će u martu formiranjem Kontakt centra biti ispunjen i poslednji segment AP.

            Na kraju sednice Dragoman Paunović je u svojstvu predsednika MINS-a predložio:

Da KK odnosno MDULS pokrene postupak izmene Uredbe o naknadi troškova i otpremini državnih službenika i nameštenika(Sl. glasnik br. 98/2007, 84/2014, 84/2015)

Naime, MINS predlaže izmenu člana 9. Uredbe kojom se državnom službeniku isplaćuje dnevnica za službeno putovanje u iznosu od 150 dinara, i to ako je službeni put trajao više od 12 časova, a polovina od toga ako je službeni put trajao između 8 i 12 časova.

Ova uredba se veoma negativno odražava kako na inspektore ali i na ostvarivanje radnih zadataka i ciljeva inspektorata. I od jednih i od drugih MINS je dobijao zahteve da se resornom ministarstvu predloži izmena ove Uredbe za sve državne službenike, ili da se bar inspekcije izuzmu iz navedenih odredbi.

Sledećoj sednici KK  jedna od tačaka bude  INICIJATIVA MINS-a za IZMENU ZOIN-a

MINS predlaže konačnu doradu ZOINa i to:

 1. Brisanje svih prekršajnih odredbi za inspektore-prekršajne odredbe za inspektore su odraz nekadašnjeg nepoverenja između države i inspektora i straha zakonodavca da li će inspektori prihvatiti reformu, a sve to smo u međuvremenu prevazišli. Prekršajne odredbe za inspektore ne poznaju slični Zakoni u Evropi kao i u zemljama u okruženju pa nema razloga da ovu ružniju stranu inače jednog od najnaprednijih zakona ne uklonimo.
 2. Unošenje odredbe o krivičnopravnoj zaštiti koja postoji u svim zakonima u evropi i zemljama u okruženju a to je da će organ predujmiti troškove sudskog postupka u slučajevima da je inspektor utužen povodom obavljanja svoje službene dužnosti
 3. Uvođenje posebnog službeničkog zvanja INSPEKTOR

U vezi dnevnica Zoran Kasalović je odgovorio da je to pitanje već dugo aktuelno, ali da u ovom momentu nema spremnosti odnosno raspoloženja  da se Uredba izmeni.

Nekoliko diskutanata je podržalo inicijativu za izmenu ZOIN, a posle diskusije Zorana Kasalovića zaključeno je da se u svim resorima prikupljaju predlozi za izmenu ZOIN te da se bude spremno kada dođe vreme da se ta inicijativa aktuelizuje. Naime procedura izmene sistemskog zahteva podrazumeva pisanje nacrta, javnu raspravu i skupštinsku proceduru, pa nije realno da se sada govori o tome s obzirom da nas uskoro očekuju izbori.

Dragoman Paunović,

predsednik MINS-a