UPRKOS MNOGOBROJNIM TEŠKOĆAMA I IZAZOVIMA, Inspekcije MRE postigle zavidne rezultate - šta planiramo dalje?

12/30/2021

Autorski tekst Zorana Pavlovića, pomoćnika ministarke Ministarstva rudarstva i energetike

 

Inspekcije daju važan doprinos uspehu reformi društva, ali i podnose značajan teret njihovog sprovođenja. Posebno priznanje zavređuje požrtvovano i kvalitetno izvršavanje inspekcijskih poslova, svih inspekcija u nadležnosti Ministarstva rudarstva i energetike, bez obzira na teškoće i izazove sa kojima su se susretale. Oporavkom domaće privrede stvoreni su preduslovi i za unapređivanje uslova života i rada inspektora. Nastaviće se sa preduzimanjem mera racionalizacije i štednje smanjivanjem troškova gde je to opravdano i racionalno. Briga za ljude je i dalje naš stalan i prioritetan zadatak i nastavićemo sa naporima usmerenim ka poboljšanju materijalnog i socijalnog položaja inspektora, kao i unapređenju životnih i radnih uslova kako bismo obezbedili povećanje motivacije, efikasnosti i kvaliteta rada.
Kovid 19 oduzeo 120 inspekcijskih nadzora. Poseban izazov-slaba popuna
Za inspekcijske poslove, godina je bila veoma složena i izazovna, jer pored organizacije rada uz primenu preporučenih i obaveznih mera zaštite i mera prevencije u vezi sa zaraznom bolešću COVID 19, dve trećine inspektora je bilo inficirano virusom korone. Takođe, ako se uzme u obzir da je zbog pomenutih mera, po osnovu neiskorišćenih godišnjih odmora u prethodnom periodu, u ovoj godini izgubljeno više od 250 radnih dana, može se zaključiti da je COVID 19 uticao da se samo po dva navedena osnova ne izvrši više od 120 inspekcijskih nadzora. Poseban izazov za organizaciju rada inspekcija je bila veoma slaba popuna sistematizovanih radnih mesta inspektora, koja se tokom godine kretala od 30,77% do 33,33%.
Preduzimanjem brojnih mera, radnji i aktivnosti od izmene organizacijske strukture organizacionih jedinica inspekcija, preko unapređena znanja i veština inspektora za funkcionalne kompetencije kroz specijalizovane obuke i ličnog zalaganja inspektora, pa do unapređenja planiranja inspekcijskih nadzora i praćenja realizacije planova, a pored smanjenog broja inspektora i velikog broja izgubljenih inspektor dana po gore navedenim osnovama, povećan je broj inspekcijskih nadzora u Sektoru za inspekcijski nadzor preko 70%, a broj nadzora po inspektoru za oko 90%. Najveće povećanje broja inspekcijskih nadzora je ostvareno u inspekciji za opremu pod pritiskom (preko 130%) i elektroenergetskoj inspekciji (preko 120%). Pored povećanja broja inspekcijskih nadzora, po osnovu utvrđenih nezakonitosti, povećan je broj podnetih prijava za kažnjiva dela protiv nadziranih subjekata za više od tri puta.

PREVENTIVNO DELOVANjE POVEĆANO 600%
Posebno je važno napomenuti da je povećan broj službenih savetodavnih poseta (preko 600%) kao oblika preventivnog delovanja inspekcije pružanjem stručne i savetodavne podrške nadziranom subjektu na licu mesta, koju inspekcija organizuje van inspekcijskog nadzora. Aktivnost inspektora u ovakvoj poseti je bila usmerena na pružanje saveta, informativno i edukativno delovanje, sve sa ciljem da bi subjekat poslovao održivo u skladu sa propisima.
Uspostavljenom novom organizacijom inspekcija obezbeđena je teritorijalna pokrivenost grupisanjem inspektora po upravnim okruzima čime su zadovoljeni principi ekonomičnosti, sinergije i efikasnosti.
Na polju planiranja je napravljen poseban pomak. Za sve inspekcije, po utvrđenoj i jedinstvenoj metodologiji, urađeni su Strategijski (višegodišnji) i Godišnji planovi inspekcijskog nadzora, Mesečni operativni planovi inspekcijskog nadzora, kao i Planovi koordinisanih i zajedničkih inspekcijskih nadzora, a planovima je ostvareno da se: težište delovanja usmeri na one aktivnosti/subjekte nadzora koji nose značajan rizik i gde postoji značajan javni interes; efikasnije upravljanja resursima inspekcija; bolje integrišu poslovi u oblasti inspekcijskog nadzora i koordinacionih aktivnosti; omogući bolje praćenje aktivnosti inspekcijskog nadzora.
Ova godina će biti upamćena i po tome što je formirana nova republička inspekcija – Energetska inspekcija, za čiji rad su ispunjeni svi uslovi propisivanjem i donošenjem potrebnih akata, popunom radnog mesta rukovodioca i sprovođenjem specijalizovane obuke radi sticanjaposebnih funkcionalnih kompentencija, kao i okončanjem konkursa za popunu izvršilačkih radnih mesta inspektora.
Tokom godine je izvršeno preispitivanje kontrolnih lista, odnosno dokumenata koji sadrže spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika, kao i predmet i obim provere, ažurirane su postojeće i donete nove u skladu sa izmenama zakona u kojima su propisane nove odredbe koje se odnose na inspekcijski nadzor.
Sve inspekcije, sve nadzore rade 100% u produkciji eInspektor.

POPUNA DO MAKSIMALNOG KAPACITETA U TOKU, POSTAVLjENI AMBICIOZNI ALI OSTVARIVI CILjEVI ZA 2022. GODINU

U toku je realizacija dva konkursa za popunu upražnjenih radnih mesta inspektora, pri čemu je izvesno da će se po prvom konkuru izvršiti popuna sa jednim energetskim inspektorom, dok u drugom konkursu, u kojem je predviđena popuna sa 6 inspektora u tri inspekcije (1 geološki inspektor u Beogradu, 2 elektroenergetska inspektora u Kraljevu i Valjevu, 2 rudarska inspektora u Kraljevu i Zaječaru i 1 inspektor opreme pod pritiskom u Užicu), izborni postupak je u završnoj fazi. Takođe, pribavljeno je odobrenje za raspisivanje novog konkursa za popunu 16 upražnjenih radnih mesta inspektora, čime se u potpunosti realizuje Zaključak Vlade o usvojenom trogodišnjem planu za zapošljavanje inspektora.
Kako je garancija za ostvarivanje samostalnosti i odgovornosti inspektora, pored ostalog, sistematski planirana i sprovedena početna obuka i kontinuirano stručno usavršavanje, svi inspektori u Sektoru su pohađali namanje po tri obuke i druge oblike stručnog usavršavanja, čime su unapređene kompentencije inspektora u oblasti inspekcijskog nadzora.
Ciljevi inspekcija za naredni period, pored unapređenja kapaciteta za inspekcijski nadzor u oblasti nadzora, su:
– da se unapredi ostvarivanje zakonitosti i bezbednosti poslovanja i postupanja nadziranih subjekata i spreče ili otklone štetne posledice po zakonom i drugim propisom zaštićena dobra, prava i interese;
– da se uspostavi partnerski odnos između inspekcija i privrednika u borbi protiv nelojalne konkurencije, suzbijanju sive ekonomije i stvaranju povoljnijeg ambijenta za poslovanje privrednih subjekata koji posluju u skladu sa zakonskim propisima;
– da se osnaži nadzor nad radom i saradnja republičke inspekcije i inspekcije autonomne pokrajine u pogledu vršenja poverenih poslova inspekcijskog nadzora, te da se ujednači postupanje u skladu sa inspekcijskom praksom;
– da se dalje unapređuju znanja i veštine za funkcionalne kompetencije inspektora posebno u oblasti rada inspekcijskih poslova kroz specijalizovane obuke koje će inspektori morati da pohađaju, ali i da se poveća stepen primene Kodeksa etike i ponašanja inspektora.
Zoran Pavlović