Urgencija za hitno izjašnjenje MDULS-a po pitanju Uredbe

12/07/2020

MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministarki gđi Mariji Obradović

Predmet : URGENCIJA
Za hitno izjašnjenje ministarstva po pitanju Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima (Sl.glasnik RS br.44/2008-prečišćen tekst, 2/2012,113/2017-dr.zakon i 23/2018)

Poštovana ministarko,
Mreža inspektora Srbije obratila vam se dana 5.11.2020.godine sa predlogom za sastanak radi dogovora o saradnji na planu reforme inspekcijskog nadzora, pri čemu smo ukazali na goruće pitanje za lokalne i pokrajinske inspektore, da gore navedena Uredba u delu koji definiše korektivni koeficijent do 20% prestaje da važi 1. januara.
To pravo je definisano i u Zakonu o platama zapslenih u AP i JLS, ali prema očekivanju, a to ste i Vi potvrdili u intervjuu Tanjugu da će primena biti odložena za 1.1.2022. godine.
Ne sme se dozvoliti diskontinuitet u ovoj stvari jer smo u protekle tri godine uložili veoma veliku energiju i rad da bi to pravo zaživelo, i sada skoro 80 odsto pokrajinskih i lokalnih inspektora ima neko uvećanje odnosno bolji status. Samo jedan dan kašnjenja u rešavanju pitanja Uredbe nanelo bi neprocenjive štete i bio bi značajan korak unazad kada je reforma inspekcija u pitanju.
Molimo Vas da nam hitno saopštite Vaše namere po ovom pitanju, odnosno da li će istovremeno sa izmenom navedenog Zakona o platamo doći i do izmene Uredbe kako bi se pravo inspektora produžilo do primene Zakona . Dali smo i predlog da se istovremeno izvrše i neke izmene Uredbe koje su pravile veliki problem u realizaciji.
U prilogu ponovo dostavljamo naše obraćanje od 5.11.2020.g. kao i naš predlog izmene navedene Uredbe.
Uvereni da ćete nam hitno odgovoriti po ovom gorućem pitanju srdačno Vas pozdravljamo.

MREŽA INSPEKTORA SRBIJE
Dragoman Paunović, predsednik