Potpisan sporazum o saradnji MINS - Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor

11/23/2018

Danas, 23. novembra 2018. godine, u Banoštor-Andrevlju na Fruškoj gori, potpisan je Sporazum o saradnji Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor  i Mreže inspektora Srbije.

Sporazumne strane će, u skladu sa svojim delokrugom i ciljevima, ostvarivati saradnju kroz kontinuirani dijalog, koordinaciju i unapređenje komunikacije, razmenu informacija i primera dobre prakse, efikasnosti i delotvornosti rada, kao i aktivnosti na poboljšanju statusa inspektora u Republici Srbiji.

Sporazumne strane će saradnju ostvarivati:

• Učešćem u izradi modela akata za vrednovanje rada inspektora
• Učešćem u izradi modela akata i programa za poboljšanje statusa inspektora u Republici Srbiji
• Učešćem u izradi modela akata i programa za poboljšanje ljudskih i materijalnih kapaciteta inspekcija u Republici Srbiji
• Učešćem u pripremi i definisanju Programa obuka za inspektore
• Učešćem u pripremi i definisanju mera i aktivnosti za saradnju sa privredom, u cilju promocije sistema inspekcija u Republici Srbiji
• Uključivanjem u sistem reforme inspekcijskog nadzora u Republici Srbiji
• Organizovanjem radnih sastanaka, stručnih skupova, prezentacija, predavanja, obuka i kurseva
• Pravovremenom i kontinuiranom razmenom informacija od obostranog i opšteg interesa, iskustava i stručnih saveta.
• Učešćem predstavnika Mreža inspektora Srbije u radu Koordinacione komisije i radne grupe za poverene poslove
• Podsticanjem i razvijanjem saradnje i koordinacije sa drugim državnim organima i telima, privatnim i nevladinim sektorom i međunarodnim institucijama i organizacijama
• Pripremom i sprovođenjem zajedničkih projekata
• Drugim aktivnostima kojima se, na partnerskim osnovama, ostvaruju ciljevi ovog sporazuma ili se doprinosi tome

U ovom značajnom dogadjaju u ime MINS-a učestvovali  su: Dragoman Paunović,  Vidosava Đurić  i  Obren Šiljković.

Sporazum o saradnji Koordinaciona komisija i UG Mreža inspektora Srbije