Vrste inspekcijskog nadzora

10/31/2019

Inspekcijski nadzor, kao poseban upravni postupak koji: (1) kao posao državne uprave čija sadržina i pojam su utvrđeni zakonom kojim se uređuje rad državne uprave, vrše organi državne uprave, organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave; (2) u poslovima koje iz svoje izvorne nadležnosti vrše organi autonomnih pokrajina i organi jedinica lokalne samouprave; i koji (3) organi državne uprave, organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave i drugi subjekti sa javnim ovlašćenjima vrše kao druge oblike nadzora i kontrole, uređen je Zakonom o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/15, 44/18 – dr. zakon i 95/18).

Kompletan dokument možete preuzeti ovde.