Zahtev rukovodstvu MTTT za rešavanje statusa preostalih inspektora u sektorima trgovine i turizma

03/15/2021

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA
Tatjana Matić, ministarka

Predmet: Molba za rešavanje statusa inspektora koji nisu prevedeni u zvanje samostalnog savetnika u Sektoru tržišne i turističke inspekcije

Poštovani ,
U toku 2019-te godine na inicijativu naše organizacije, doneti su strateški akti Vlade Srbije – Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije, u kojima se navodi da je dalja reforma nemoguća bez unapređenja kapaciteta inspekcija u statusnom i brojčanom smislu, pa je u skladu sa tim značajno unapređen pravni okvir koji je omogućio realizaciju gore navedenog i poboljšanje statusa republičkih inspektora.
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je postupilo po Instrukciji Koordinacione komisije, izmenilo sistematizaciju i po našim saznanjima oko 250 inspektora prevelo u više zvanje. Reč o zaista velikom broju inspektora koji su unapređeni u više zvanje, pa smo veoma zahvalni ministarstvu na naporu koji je učinjen. Po našoj proceni ostalo je oko 60 inspektora u nižem zvanju odnosno u zvanju savetnika.
Oko 50 inspektora u Sektoru tržišne inspekcije nije dobilo rešenja odnosno nisu prevedeni u zvanje samostalnog savetnika iako, po našem mišnjenju, ispunjavaju sve uslove za to. Čak je u dobrom broju slučajeva reč o najboljim inspektorima, koji su kao takvi i ocenjivani i koji su po rečima njihovih načelnika „nosili posao“, čime je prema navedenim kolegama učinjena velika nepravda koja svakako ne može voditi dobrim odnosima u ministarsvu i pozitivnoj radnoj atmosferi, i deluje krajnje deprimirajuće na najbolje inspektore.
Isto se desilo i u sektoru turističke inspekcije. Po našim podacima 34 inspektora dobilo je zvanje samostalnog savetnika a 10 nije. Najviše su oštećene kolege iz Odeljenja turističke inspekcije Beograd – odsek Beograd.
Zato Vas molimo da se nakon izvršenog ocenjivanja za period od 01.01. do 31.12.2020 izvrši izmena i dopuna sistematizacije, te da se deo inspektora prema kriterijumima koji su uzimani u obzir tokom rešavanja ovog pitanja prevedu u zvanje samostalnog savetnika. Ukoliko nakon izvršenog ocenjivanja preostane neki broj inspektora u zvanju savetnika, molimo da po metodologiji koju je primenilo Ministarstvo građevinarstva,saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja,raspišete interni konkurs za popunjavanje slobodnih radnih mesta u zvanju samostalnog savetnika, na kome bi se polagale odgovarajuće kompetencije i da bi na tajnačin svi inspektori koji ispunjavaju uslove: 5 godina radnog iskustva i položen inspekcijski ispit bili prevedeni u zvanje samostalnog savetnika.
Verujemo da ćete naš predlog prihvatiti i dovršiti posao u vezi statusa inspektora na kvalitetan način, po ugledu na MGSI, MINRZS, MDULS, MRE i td, koji su sve svoje inspektore koji zadovoljavaju gore navedeni uslov preveli u zvanje samostalni savetnik, unapred se zahvaljujemo.

S poštovanjem,
MREŽA INSPEKTORA SRBIJE
Dragoman Paunović, predsednik
Tel: 064 825 57 20