ZAKLjUČCI sa radnog sastanka održanog 23.novembra 2020. godine sa početkom u 11,00 časova putem WEBEX aplikacije povodom predloga Udruženja Mreža inspektora Srbije (MINS) za unapređenje položaja inspektora

11/24/2020

Sastanku su prisustvovali:
Dragoman Paunović, predsednik MINSa,
Nikola Savić, član MINSa
Katarina Peulić, član MINSa
Irena Šljivar Milijić, član MINSa
Tatjana Ilić Mutavdžić, član MINSa
Vojin Jondić, Inspektorat za rad
Maja Ilić, Inspektorat za rad,
Goran Marković, Inspektorat za rad
Danijela Rajković. MRZBSP, Grupa unutrašnje kontrole inspekcije
Bojana Potežica, MRZBSP, Grupa unutrašnje kontrole inspekcije

Nakon razmenjenih zahteva i informacija prisutni su saglasni u sledećem:

1. Inspektori u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP – inspektori rada i inspektori socijalne zaštite) se nalaze u teškom materijalnom položaju sa početnom osnovnom neto platom od 52.498 RSD (nominalni iznos plate u prvom platnom razredu u zvanju savetnika), što je izrazito nesrazmerno složenosti i obimu posla republičkih inspektora i kompetencijama potrebnim za obavljanje poslova radnog mesta inspektora.
Razlog tome je što su radna mesta inspektora u MRZBSP u ogromnoj većini i dalje razvrstana u zvanje savetnika.

2. Inspektori u MRZBSP smatraju da su u neravnopravnom položaju i osećaju se diskriminisani u odnosu na svoje kolege inspektore u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvu omladine i sporta, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvu rudarstva i energetike, koja su, prema svedočenju predstavnika MINS-a, postupili u skladu sa opredeljenjem i Vlade RS i važećim propisima i aktima (Zakon o državnim službenicima, Zakon o inspekcijskom nadzoru, Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika, Trogodišnji akcioni plan za zapošljavanje službenih lica koji obavljaju inspekcijski nadzor, Instrukcija Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor za realizaciju Trogodišnjeg akcionog plana i Uredbe o razvrstavanju…) i rasporedili svoje inspektore u zvanje samostalnog savetnika.

3. U Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MRZBSP, radna mesta inspektora bi trebalo razvrstati u zvanje samostalnog savetnika. Opis poslova i kompetencije inspektora u svemu odgovaraju prirodi poslova i uslovima koji se traže za zvanje samostalnog savetnika iz člana 37. Zakona o državnim službenicima i člana 11. Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika. Potrebno je doneti novi pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MRZBSP tako da inspektori koji ispunjavaju uslove u pogledu 5 godina radnog iskustva i položen ispit za inspektora, kao i inspektori koji nisu bili dužni da polažu ispit, jer su na dan stupanja na snagu Zakona o inspekcijskom nadzoru imali najmanje 7 godina radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora i ispunjavali su uslove za obavljanje inspekcijskog nadzora, budu razvrstani u zvanje samostalnog savetnika.

Nakon izrade pravilnika vršilo bi se premeštaj inspektora iz zvanja savetnika u zvanje samostalnog savetnika, što bi im donelo osnovnu platu počev od 65.571 RSD (nominalni iznos plate u prvom platnom razredu u zvanju samostalnog savetnika), zavisno od platnog razreda koji inspektor ima u zvanju savetnika (odnosno u zavisnosti od zatečene plate). Izrada pravilnika i premeštaj bi se vršilo u skladu sa aktima navedenim u tački 2. ovog dokumenta.